Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 21 od 27.03.2019.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA "MONUS" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE PODATAKA BANAKA RADI PRAĆENJA DEVIZNE ŠTEDNJE POLOŽENE KOD BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DOSTAVLJANJU PODATAKA BANAKA O STANJU DINARSKIH ŠTEDNIH ULOGA STANOVNIŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "GOLIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "RADAN" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "SIĆEVAČKA KLISURA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "STARA PLANINA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "ZLATIBOR" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "KAMENA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "LEPTERIJA – SOKOGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "OZREN–JADOVNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "JERMA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "SUVA PLANINA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "JELAŠNIČKA KLISURA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIK PRIRODE "LAZAREV KANJON" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIK PRIRODE "PRERASTI U KANJONU VRATNE" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA JANUAR 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0213/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0257/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG AUTOTRANSPORTNOG PREDUZEĆA "ALIBUNAR", ALIBUNAR ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA KOMUNALAC, ŽABARI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O DOSTAVLJANJU PODATAKA BANAKA RADI PRAĆENJA ODREĐENIH MONETARNIH KRETANJA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • UPUTSTVO O IZMENI UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • UPUTSTVO O SPROVOĐENJU ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ODOBRAVANJA BANKAMA KRATKOROČNIH KREDITA ZA LIKVIDNOST NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ODOBRAVANJA KREDITA ZA ODRŽAVANJE DNEVNE LIKVIDNOSTI BANAKA NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PLANA OBRAZOVANJA ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex