Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 21 od 25.02.2015.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JANUAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA MAGISTRALNOG GASOVODA NIŠ – DIMITROVGRAD SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • ODLUKA O MERAMA ZA OČUVANJE STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA U VEZI S KREDITIMA INDEKSIRANIM U STRANOJ VALUTI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JANUARU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DIJETETSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PILOTAŽE, USLOVIMA, PROGRAMU, NAČINU I TROŠKOVIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA LOCMANA I OBRASCU LOCMANSKE LEGITIMACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI OBRASCA ZA ODUSTANAK OD UGOVORA NA DALJINU ILI UGOVORA KOJI SE ZAKLJUČUJE IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE UDRUŽENJA I SAVEZA UDRUŽENJA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA I USLOVIMA ZA UPIS ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA JAVNI NADZOR NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE PREPORUKA MEHANIZAMA UJEDINJENIH NACIJA ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "PIJACE I ZELENILO GROCKA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA RADNE GRUPE ZA SARADNJU SA EVROPSKOM UNIJOM U JADRANSKO-JONSKOM REGIONU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-RUMUNSKE HIDROTEHNIČKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-RUMUNSKE HIDROTEHNIČKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA VERA I DIJASPORE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE ŠTA SE, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, SMATRA PRETEŽNIM PROMETOM DOBARA U INOSTRANSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex