Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 20 od 22.03.2019.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU KONSULTATIVNE GRUPE ZA PRAĆENJE I REALIZACIJU PROJEKTA INKLUZIVNOG PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O EMISIJI DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA INOSTRANOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU, 05 BROJ 424-2733/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O EMISIJI DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA INOSTRANOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU, 05 BROJ 424-2734/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPŠTIM PRAVILIMA ZA IZVRŠAVANJE INSTANT TRANSFERA ODOBRENJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU IZNOSA NADOKNADA ZA UPIS U IMENIK, ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, ZA IZDAVANJE IZVODA IZ IMENIKA, UVERENJA I POTVRDA IZ EVIDENCIJA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA IZBOR BANAKA KOJE ĆE VRŠITI USLUGE PRODAJE I DRUGE FINANSIJSKE USLUGE U VEZI SA EMITOVANJEM DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI ČLANARINE ZA ČLANOVE FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA SP "RESAVSKA PEĆINA" I SP "LISINE" I CENI USLUGA UPRAVLJAČA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "UVAC" ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU JEDINSTVENE METODOLOGIJE ZA PROCENU ŠTETA OD ELEMENTARNE I DRUGE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • ODLUKA O OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I CARINSKIH REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU OBRASCA I POSTUPKU IZDAVANJA LIČNE KARTE ZA STRANCA I PRIVREMENE LIČNE KARTE ZA STRANCA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA I SADRŽAJU OBRAZACA ZA VOĐENJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, EVIDENCIJA, IZVEŠTAJA, REGISTARA I ELEKTRONSKOG MEDICINSKOG DOSIJEA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOZAČKIM DOZVOLAMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O BRODSKIM ISPRAVAMA I KNJIGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O DODELI SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O VISINI STIPENDIJE PROFESIONALNOM PRIPADNIKU VOJSKE SRBIJE ZA VREME ŠKOLOVANJA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O OZNAČAVANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI USISIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU DOSTAVLJANJA OBRAZACA ZA NAKNADU ZA KORIŠĆENJE RESURSA I REZERVI MINERALNIH SIROVINA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA NAKNADU ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA NAKNADU ZA ZADRŽAVANJE PRAVA NA ISTRAŽNI PROSTOR ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAŽU I KORIŠĆENJE ODREĐENIH VRSTA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA ZA KOJE NIJE POTREBNO REŠENJE ZA UVOZ I TRANZIT, KAO I O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA UVERENJA (SERTIFIKATA) ZA TE POŠILJKE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • PROGRAM ZA UNAPREĐENJE POZICIJE REPUBLIKE SRBIJE NA RANG-LISTI SVETSKE BANKE O USLOVIMA POSLOVANJA – DOING BUSINESS ZA PERIOD 2019–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REDOVAN GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0104/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O BRISANJU POLITIČKE STRANKE NACIONALNE MANJINE IZ REGISTRA POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA KRALJEVA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA ĐILINA, NARODNA REPUBLIKA KINA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA "JEDINICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U JAVNOM SEKTORU" D.O.O. BEOGRAD ZA 2019. GODINU I FINANSIJSKO POSLOVANJE "JEDINICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U JAVNOM SEKTORU" D.O.O. BEOGRAD – PLAN ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROMENU NAZIVA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2822/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2823/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2824/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2825/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2827/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2828/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2829/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA URBANIZAM GRADA NOVOG PAZARA" ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA "BOR" U BORU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BOSILEGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA RADNE GRUPE ZA SARADNJU SA EVROPSKOM UNIJOM U JADRANSKO-JONSKOM REGIONU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BLACE", BLACE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ASTRONOMSKE OPSERVATORIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE POSLOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U PROKUPLJU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA NESTALA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BOSILEGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA RADNE GRUPE ZA SARADNJU SA EVROPSKOM UNIJOM U JADRANSKO-JONSKOM REGIONU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA "BOR" U BORU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2904/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2905/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2912/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2913/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-117/2019-09 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-118/2019-09 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-94/2019-09 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-95/2019-09 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-96/2019-09 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-97/2019-09 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-98/2019-09 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • SAŽETAK REDOVNOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA DELA UREDBE O NAČINU I ROKU PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA I NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE ISTRAŽNOG PROSTORA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA O IZMENAMA I DOPUNAMA IPARD PROGRAMA ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA PERIOD 2014–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)
 • UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA ZA ODBIJANJE ULASKA STRANCA U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex