Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 20 od 16.03.2018.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA KODEKSA PONAŠANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA KOJE NARODNA BANKA SRBIJE PRIMENJUJE U POSTUPKU SPROVOĐENJA MONETARNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA SKUPŠTINU KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMENAMA I DOPUNAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU, ODNOSNO DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O STIPENDIJAMA ZA IZUZETNO NADARENE UČENIKE I STUDENTE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ZAHTEVIMA ZA PROIZVODNJU I PROMET AROMATIZOVANIH VINA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)
 • PRAVILNIK O PRIJAVI PRENOSA FIZIČKI PRENOSIVIH SREDSTAVA PLAĆANJA PREKO DRŽAVNE GRANICE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM "DUBOKO", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE "BLACE", BLACE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 133-2/18 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 133-3/18 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KOSTOLAČKOG UGLJENOG BASENA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex