Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 2 od 16.01.2019.)


 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE MEROŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA PREDLOGA ZA IZRICANJE ZABRANE ULASKA STRANCA I NADZORA I KONTROLE STRANCA PRILIKOM ULASKA I KRETANJA PREKO TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU RADA, AKTIVNOSTIMA I SASTAVU TIMA ZA KARIJERNO VOĐENJE I SAVETOVANJE U SREDNJOJ ŠKOLI KOJA REALIZUJE OBRAZOVNE PROFILE U DUALNOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • PRAVILNIK O POSEBNOJ VRSTI OBJEKATA I POSEBNOJ VRSTI RADOVA ZA KOJE NIJE POTREBNO PRIBAVLJATI AKT NADLEŽNOG ORGANA, KAO I VRSTI OBJEKATA KOJI SE GRADE, ODNOSNO VRSTI RADOVA KOJI SE IZVODE, NA OSNOVU REŠENJA O ODOBRENJU ZA IZVOĐENJE RADOVA, KAO I OBIMU I SADRŽAJU I KONTROLI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEV I POSTUPKU KOJI NADLEŽNI ORGAN SPROVODI ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0113/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "DIREKCIJA ZA STAMBENI I POSLOVNI PROSTOR", KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • REŠENJE O NEPRIHVATANJU PREDLOGA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "HIPODROM BEOGRAD", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG SEKERETARA STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SEKTORU ZA MATERIJALNO-FINANSIJSKE POSLOVE U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SEKTORU ZA MEDIJE I PROJEKTE U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SEKTORU ZA NORMATIVNE POSLOVE U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SEKTORU ZA OPŠTE POSLOVE U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SEKTORU ZA PRIJEM GRAĐANA U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SEKTORU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA I PRAVA LICA LIŠENIH SLOBODE U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SEKTORU ZA ZAŠTITU PRAVA DETETA, RODNU RAVNOPRAVNOST I PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SEKTORU ZA ZAŠTITU PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA I OSTALIH MANJINSKIH PRAVA I SLOBODA U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ŠEFA KABINETA ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU, BROJ 211-128/14-41055 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU, BROJ 211-1452/16-42050 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU, BROJ 211-538/16-42054 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU, BROJ 211-575/16-42053 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • UREDBA O INTERNOM I JAVNOM KONKURSU ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U DRŽAVNIM ORGANIMA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • UREDBA O OCENJIVANJU SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • UREDBA O VREDNOVANJU RADNE USPEŠNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex