Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 2 od 09.01.2015.)


 • ISPRAVKA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-16919/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-16921/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-16925/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-16927/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-16915/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-16917/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-16918/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-16920/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-16923/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-16924/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-16926/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-16933/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI OPŠTINE VELIKA PLANA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PLANA OBRAZOVANJA ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LICENCI ZA RAD GEODETSKE ORGANIZACIJE I GEODETSKOJ LICENCI ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA ISPITA ZA REDARA, STICANJA OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REDARA NA SKIJALIŠTU I IZGLEDU I NAČINU IZDAVANJA LEGITIMACIJE REDARA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 40485/08, PETROVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PREDSTAVNIŠTVA STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI U TOKU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE", BEOGRAD ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ZA 2013. GODINU FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEIZMOLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEIZMOLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA AZIL ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG KOMITETA ZA OBEZBEĐIVANJE U VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG VAZDUHOPLOVNOG KOMITETA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU BILJA I ŽIVOTNU SREDINU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE "DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex