Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 19/2022 od 14.02.2022.)


  • KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2022)
  • UPUTSTVO O JEDINSTVENIM STANDARDIMA ZA IZBORNI MATERIJAL ("Sl. glasnik RS", br. 19/2022)
  • UPUTSTVO O NAČINU ODREĐIVANJA BIRAČKIH MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2022)
  • UPUTSTVO O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA BIRAČA NA INFORMACIJU O TOME DA LI JE U IZVODU IZ BIRAČKOG SPISKA EVIDENTIRANO DA JE GLASAO ("Sl. glasnik RS", br. 19/2022)
  • UPUTSTVO O NAČINU PRAĆENJA IZLAZNOSTI BIRAČA NA IZBORE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2022)
  • UPUTSTVO O UREĐENJU BIRAČKOG MESTA I PROSTORIJE ZA GLASANJE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2022)
  • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ŽREBA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE NA LISTI KANDIDATA ZA IZBOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2022)
  • UPUTSTVO ZA STATISTIČKU OBRADU PODATAKA NA IZBORIMA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2022)
  • POSLOVNIK REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2022)