Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 19/2021 od 05.03.2021.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 37268/19, STOJANOVIĆ PROTIV SRBIJE I 7 DRUGIH PREDSTAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-144/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-145/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-146/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-147/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-148/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-149/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-150/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE PREPORUKA UJEDINJENIH NACIJA ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA AŽURIRANJE NACIONALNE PROCENE RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE PROBLEMA MEŠOVITIH MIGRACIONIH TOKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZNANJA, NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA I ISPITA ZA PROVERU ZNANJA I SADRŽINI I IZGLEDU LICENCE ZA REVIZORA, ODNOSNO PROVERAVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O OBRAČUNU, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE REDOVNOG DOPRINOSA ČLANOVA FONDA ZA ZAŠTITU INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA AKREDITACIJU STUDIJSKIH PROGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI STROGOG REZERVATA PRIRODE "JAREŠNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 23079/11, AKTIVA DOO PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0230/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0983/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "DATA CLOUD TECHNOLOGY" D.O.O. KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA ZAVODA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ", BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REZERVAT UVAC" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "EROZIJA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NIŠ ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TROGODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRAD ZA PERIOD 2021‒2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ZOOLOŠKI VRT", JAGODINA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA OBRAZOVNO-NAUČNOISTRAŽIVAČKOG CENTRA "MILUTIN MILANKOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIRODNJAČKOG MUZEJA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BOSILEGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U IVANJICI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA OBRAZOVNO-NAUČNOISTRAŽIVAČKOG CENTRA "MILUTIN MILANKOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PRIRODNJAČKOG MUZEJA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU IZNOSA MESEČNE NOVČANE NAKNADE (POSEBNI DODATAK) ZA REHABILITOVANO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1746/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1945/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NACIONALNOG KOMITETA ZA BEZBEDNOST U VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG KOMITETA ZA OBEZBEĐIVANJE U VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG KOMITETA ZA OLAKŠICE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG VAZDUHOPLOVNOG KOMITETA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIRODNJAČKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BOSILEGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U IVANJICI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PRIRODNJAČKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA HEMIJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00851/2020-22 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00998/2020-22 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-00090/2021-09 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-00091/2021-09 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-00092/2021-09 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1793/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1794/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1797/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • REŠENJE SKUPŠTINE GRADA VALJEVA BROJ 112-145/2021-04 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O OSNOVNOM KOEFICIJENTU PLATE PREMA ČINU I DUŽNOSTI, ODNOSNO ZADACIMA I POSLOVIMA KOJE PROFESIONALNI PRIPADNIK VOJSKE SRBIJE OBAVLJA ZA VREME SLUŽBE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • UREDBA O OTKUPU STANOVA DODELJENIH ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA ISTRAŽIVAČA, NASTAVNIKA, SARADNIKA I UMETNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU ZAJEDNIČKOG IZVRŠAVANJA POVERENIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U SVOJINI GRAĐANA USLED DEJSTVA POPLAVA U JANUARU 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU SREDNJOROČNOG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA PERIOD OD 2021. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex