Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 18/2024 od 08.03.2024.)


 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA SA TERITORIJA IZRAZITO NEDOVOLJNO RAZVIJENIH OPŠTINA (JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE IZ ČETVRTE GRUPE) U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE, MERA I AKTIVNOSTI U OBLASTI OČUVANJA I JAČANJA ODNOSA REPUBLIKE SRBIJE I DIJASPORE KROZ PODRŠKU UDRUŽENJIMA DIJASPORE, REGIONA I MATIČNE DRŽAVE U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O VANREDNOJ INTERVENTNOJ MERI PODRŠKE PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA KOJI SKLADIŠTE MALINU I VIŠNJU RODA 2022. GODINE RADI IZMIRENJA OBAVEZA PREMA PROIZVOĐAČIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O FINANSIJSKOJ PODRŠCI POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ŠEĆERNE REPE RODA 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O NAČINU, POSTUPKU I PROCEDURAMA PRODAJE STANOVA I UTVRĐIVANJA REDOSLEDA LICA KOJA ISPUNJAVAJU PROPISANE USLOVE ZA KUPOVINU STANA POD POVOLJNIJIM USLOVIMA U OKVIRU PROJEKTA IZGRADNJE STANOVA ZA PRIPADNIKE SNAGA BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • UREDBA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICANJE RAZVOJA SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • UREDBA O CENOVNIKU ODSTRELA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ZA LOVNU 2024/2025. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • ODLUKA O KVANTITATIVNOM OGRANIČENJU UVOZA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "LOŽIONICA" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA USPOSTAVLJANJE MEMORIJALNOG CENTRA U ZNAK SEĆANJA NA ŽRTVE MASOVNOG UBISTVA U OGLEDNOJ OSNOVNOJ ŠKOLI "VLADISLAV RIBNIKAR" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA JAVNA ULAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA JAVNA ULAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA DUALNO OBRAZOVANJE I NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA GRADA BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1853/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1965/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1970/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1997/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1998/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2000/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2001/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "PROSVETNI PREGLEDˮ D.O.O. BEOGRAD ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O RADU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PARK PRIRODE "MOKRA GORA", MOKRA GORA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA "METOHIJAˮ, BEOGRAD ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TROGODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA ELEKTRODISTRIBUCIJE SRBIJE D.O.O. BEOGRAD ZA PERIOD 2024–2026. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA U ČAČKU O OBAVLJANJU DRUGE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-1663/2024-1 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-1665/3024-1 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1992/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1993/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2002/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REJONIZACIJI VINOGRADARSKIH GEOGRAFSKIH PROIZVODNIH PODRUČJA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA PRIZNAVANJE, POSTUPKU PRIZNAVANJA OZNAKA ZA MIRNA VINA I NEKA SPECIJALNA VINA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM, KAO I O NAČINU PROIZVODNJE I OBELEŽAVANJA MIRNIH VINA I NEKIH SPECIJALNIH VINA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU PAKOVANJA, DEKLARISANJA I OBELEŽAVANJA MIRNOG VINA, NEKIH SPECIJALNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA U PROIZVODNJI I PROMETU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • PRAVILNIK O OSNOVI GAZDOVANJA ŠUMAMA, IZVOĐAČKOM PROJEKTU GAZDOVANJA ŠUMAMA, EVIDENTIRANJU IZVRŠENIH RADOVA I ŠUMSKOJ HRONICI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA STAVLJANJE ŽIVOTINJA U PROMET, NAČINU PREGLEDA POŠILJKE ŽIVOTINJA PRE UTOVARA, OBRASCU UVERENJA O ZDRAVSTVENOM STANJU ŽIVOTINJA, OBRASCU POTVRDE O ZDRAVSTVENOM STANJU POŠILJKE ŽIVOTINJA U PROMETU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM UVERENJIMA I POTVRDAMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ZA MERENJE KOLIČINE I ISPITIVANJE KVALITETA OTPADNIH VODA I NJIHOVOG UTICAJA NA RECIPIJENT I SADRŽINI IZVEŠTAJA O IZVRŠENIM MERENJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KAKAO I ČOKOLADNIM PROIZVODIMA NAMENJENIM ZA LJUDSKU UPOTREBU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • PRAVILNIK O STRUKTURI, SADRŽINI I NAČINU IZRADE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA OBRAČUN NEPLAĆENOG KUĆNOG RADA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIM OPŠTINAMA NAMENJENIH ZA USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • ODLUKA O DODELI GODIŠNJIH NAGRADA ZA NAJBOLJE OPŠTINSKE/GRADSKE UPRAVE U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 213-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 213-2/24 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • IZNOS MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE LICA ZA KOJA SE SREDSTVA ZA UPLATU DOPRINOSA OBEZBEĐUJU U BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ČAČKU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRU JAVNIH FUNKCIONERA I REGISTRU IMOVINE I PRIHODA JAVNIH FUNKCIONERA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BOROLINI EXCLUSIVE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA "STAN" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)