Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 18/2023 od 03.03.2023.)


 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE NOVIH VOZILA KOJA IMAJU ISKLJUČIVO ELEKTRIČNI POGON, KAO I VOZILA KOJA UZ MOTOR SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM POKREĆE I ELEKTRIČNI POGON (HIBRIDNI POGON) ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANA SREDSTVA ZA IZGRADNJU, UČEŠĆE U KUPOVINI, ODNOSNO KUPOVINU PORODIČNO-STAMBENE ZGRADE ILI STANA PO OSNOVU ROĐENJA DETETA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE SPROVOĐENJU MERA POPULACIONE POLITIKE I PODRŠKE U OBLASTI PORODICE I DECE U REPUBLICI SRBIJI ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA REGIONALNOG I LOKALNOG RAZVOJA U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE AKREDITOVANIM REGIONALNIM RAZVOJNIM AGENCIJAMA U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2023. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • UREDBA O NOTIFIKACIJI TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA BIVOLJE I PARUNOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU PROJEKTNOG SAVETA I UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA UNAPREĐENJE ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U SRBIJI U CILJU REALIZACIJE OBAVEZE IZ SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNJA BRZE SAOBRAĆAJNICE – DRŽAVNI PUT PRVOG REDA BROJ 21 NOVI SAD – RUMA – ŠABAC, U NASTAVKU DRŽAVNI PUT PRVOG REDA BROJ 19 ŠABAC–LOZNICA, I TO ZA DEONICU: RUMA–ŠABAC–LOZNICAˮ ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA SPREČAVANJE NEGATIVNIH POJAVA U SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1873/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1874/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1875/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • REŠENJE O DODELI PRIZNANJA ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI, ODNOSNO KULTURI NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • REŠENJE O DODATNOJ DODELI PRIZNANJA ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI, ODNOSNO KULTURI NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA ZA POSETIOCE JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U PLIVANJU PERAJIMA U OTVORENOJ VODI 2023, U BEOGRADU 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI DA ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA U SVOM NAZIVU SADRŽI NAZIV "SRBIJAˮ ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 181-1824/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • PRAVILNIK O INFORMACIONOM SISTEMU ISEM ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • NAREDBA O ZABRANI SAKUPLJANJA POJEDINIH ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE I FAUNE U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-96/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE ČLANOVA ORGANA UPRAVE ORGANIZATORA TRŽIŠTA, INVESTICIONOG DRUŠTVA, CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI I SISTEMA ODOBRENIH OBJAVA (APA) ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • PRAVILNIK O PENZIONERSKOJ KARTICI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O DRUŠTVENOM STANDARDU KORISNIKA PENZIJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU IZNOSA MESEČNE NOVČANE NAKNADE (POSEBNI DODATAK) ZA REHABILITOVANO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BOROLINI EXCLUSIVE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "USLUGA", ODŽACI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)