Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 18/2022 od 11.02.2022.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "EPICURE CIGARS" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O CENAMA POMOĆNIH USLUGA I CENAMA ZAKUPA REZERVE SNAGE ZA SISTEMSKE USLUGE SEKUNDARNE I TERCIJARNE REGULACIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA "IRIŠKA TRGOVINAˮ DEONIČKOG DRUŠTVA U MEŠOVITOJ SVOJINI ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO I UGOSTITELJSTVO SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU IRIG ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG FUDBALSKOG STADIONA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O IZMENI STRATEGIJE RAZVOJA PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2020–2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O LISTI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U SEKTORIMA ZA UREĐENJE TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-44/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-45/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1778/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2159/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2173/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2199/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2216/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2233/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2234/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2290/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2320/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2358/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-454/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-965/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O PROMENI SEDIŠTA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O STICANJU STATUSA INSTITUTA OD NACIONALNOG ZNAČAJA, 05 BROJ 022-1074/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O STICANJU STATUSA INSTITUTA OD NACIONALNOG ZNAČAJA, 05 BROJ 022-1157/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • ODLUKA O STICANJU STATUSA INSTITUTA OD NACIONALNOG ZNAČAJA, 05 BROJ 022-892/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA U SKLADU SA ZAKONOM O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENJE SISTEMA KREIRANJA I PRENOSA ZNANJA KROZ RAZVOJ TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH, PRIMENJENIH, RAZVOJNIH I INOVATIVNIH PROJEKATA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O JAVNOBELEŽNIČKOJ KANCELARIJI I RADNOM VREMENU JAVNOG BELEŽNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE TIH PODSTICAJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • PRAVILNIK O NAČINU ISPITIVANJA I ŽIGOSANJA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA, DRAGOCENIH METALA I NJIHOVIH LEGURA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠAVANJA OBAVEZA JAVNIH MEDIJSKIH SERVISA TOKOM IZBORNE KAMPANJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • PRAVILNIK O POMOĆNIM SREDSTVIMA U PROIZVODNJI HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0064/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0197/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0253/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU OVLAŠĆENJU ZA ISPITIVANJE OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA U SEDEĆOJ ODBOJCI 2023, U NOVOM SADU 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE IIHF SVETSKOG ŽENSKOG SENIORSKOG PRVENSTVA, DIVIZIJA 3, GRUPA B 2022, U BEOGRADU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRAD ZA PERIOD 2022–2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O DODELI PRIZNANJA ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI, ODNOSNO KULTURI NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BANJSKO ZELENILO I ČISTOĆA", VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SAVA", PEĆINCI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "24 NOVEMBAR" PO LEPOSAVIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA PRIRODNJAČKOG MUZEJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA ISPITIVANJE, ŽIGOSANJE I OBELEŽAVANJE ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA GALERIJE UMETNOSTI U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA OBNOVU I RAZVOJ SREMSKIH KARLOVACA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA DOPUNSKE IZBORE DELEGATA SKUPŠTINE SKS RASPISANE ZA 8. MART 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA UPRAVE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U KIGALIJU, REPUBLIKA RUANDA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA UPRAVE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1033/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1162/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-998/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA POVRTARSTVO SMEDEREVSKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JAVNOG IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PRIRODNJAČKOG MUZEJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA ZA OBNOVU I RAZVOJ SREMSKIH KARLOVACA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA GALERIJE UMETNOSTI U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 100-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 100-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 100-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1278/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1310/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1313/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1314/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1315/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-681/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-683/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-684/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI, 05 BROJ 465-1072/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI, 05 BROJ 465-1075/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • SUDSKI POSLOVNIK O DOPUNI SUDSKOG POSLOVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • UREDBA O IMENOVANJU TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA ZA DODELU PODSTICAJA RADI PRIVLAČENJA DIREKTNIH ULAGANJA U SEKTORU USLUGA HOTELSKOG SMEŠTAJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • UREDBA O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA ZA DODELU PODSTICAJA RADI PRIVLAČENJA DIREKTNIH ULAGANJA U AUTOMATIZACIJU POSTOJEĆIH KAPACITETA I INOVACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • UREDBA O ODRŽAVANJU I UNAPREĐENJU DRŽAVNOG CENTRA ZA UPRAVLJANJE I ČUVANJE PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • UREDBA UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA REGIONALNOG I LOKALNOG RAZVOJA U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)