Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 18 od 09.03.2018.)


 • NAREDBA O ZABRANI SAKUPLJANJA POJEDINIH ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE I FAUNE U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 2 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA DAVANJE PREDLOGA ZA UNAPREĐENJE I POBOLJŠANJE ORGANIZACIONIH, OPERATIVNIH I FINANSIJSKIH REZULTATA PRIVREDNOG DRUŠTVA "INSTITUT ZA PUTEVE" A.D. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UNAPREĐENJE RAZVOJA DIGITALNIH PLATFORMI ZA PODRŠKU POLJOPRIVREDI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • ODLUKA O RASPODELI I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA LOKALNE I REGIONALNE INFRASTRUKTURE – GRADIMO ZAJEDNO ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU GENERALNOG SEKRETARA NARODNE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ZA DRŽAVLJANE GRUZIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE ROBE DVOSTRUKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU STANDARDA BUNJEVAČKOG JEZIKA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE ZA KULTURNO DOBRO OD VELIKOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 4), 5), 6) I 7) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE KAO ENERGETSKA GORIVA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ILI U INDUSTRIJSKE SVRHE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PENZIONERSKOJ KARTICI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU UNAPREĐENJA KVALITETA VINA I RAKIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ISPITU ZA STICANJE SVEDOČANSTVA O OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI VOZARA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE I ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI VOZARA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I IZGLEDU EVIDENCIJE DEPONIJA I SMETLIŠTA NA PODRUČJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, ROKOVIMA I POSTUPKU DOSTAVLJANJA INVESTICIONE DOKUMENTACIJE ZA KAPITALNE PROJEKTE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD DOMAĆIH PROIZVOĐAČA OPREME BRODOVA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE, USLUŽNIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA I ISPITNIH INSTITUCIJA, ODNOSNO SADRŽINU I OBRAZAC ODOBRENJA ZA RAD PROIZVOĐAČA, USLUŽNIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA I ISPITNIH INSTITUCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • PRAVILNIK O VRSTAMA USLUGA PO OSNOVU KOJIH NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARUJE PRIHOD KOJI SE OPOREZUJE POREZOM PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0632/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0797/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI I SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JP PEU RESAVICA ZA PERIOD 2017–2027. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JP "TRANSNAFTA", PANČEVO ZA PERIOD 2017–2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU PARAOLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA U PARA STRELJAŠTVU, U BEOGRADU 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU RAGBI 13 FEDERACIJE SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE PRVENSTVA EVROPE U RAGBIJU 9 ZA SENIORESENIORE, U BEOGRADU 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU SAVEZA SRBIJE ZA BODI BILDING, FITNES, BODI FITNES I AEROBIK ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA U FITNESU ZA MLAĐE KATEGORIJE, U NOVOM SADU 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA SUBOTICE, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE BERANE, CRNA GORA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POKRIĆE GUBITKA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE", BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2018. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JP "TRANSNAFTA", PANČEVO ZA PERIOD 2017–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA REPUBLIKE FILIPINI U REPUBLICI SRBIJI, SA SEDIŠTEM U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU ALBANSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU HRVATSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2058/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2059/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2060/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2061/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2062/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2064/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2065/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2066/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2067/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2068/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2069/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "TRANSNAFTA" ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA OBRAZOVNO-KULTURNOG CENTRA "VUK KARADŽIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA STRUČNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA ODBORA ZA NADZOR ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE O NACIONALNIM MANJINAMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE SA RUMUNIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA OBRAZOVANJE I KULTURU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DEKANA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA U KRUŠEVCU UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA VAZDUHOPLOVSTVA – BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U TEL AVIVU, DRŽAVA IZRAEL ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE O NACIONALNIM MANJINAMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA STRUČNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA SAVETA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA OBRAZOVANJE I KULTURU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DEKANA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA U KRUŠEVCU UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "TRANSNAFTA" ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA VAZDUHOPLOVSTVA – BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU "DR MIROSLAV ZOTOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2093/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2163/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2165/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2190/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2191/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1999/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2000/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA PO ZONAMA I AGLOMERACIJAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 40A STAV 1. TAČ. 4) DO 8) ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 1), TAČKA 2) ALINEJA TREĆA, TAČKA 3) ALINEJA ČETVRTA, TAČKA 4), TAČKA 5) ALINEJA ČETVRTA, TAČKA 6) I TAČKA 7) ALINEJA TREĆA, ČLANA 9. STAV 5. TAČKA 1) PODTAČKA (1) ALINEJA TREĆA, PODTAČKA (4) ALINEJA PRVA, PODTAČ. (5) I (6), TAČKA 2), TAČKA 3) PODTAČKA (1) ALINEJA TREĆA, PODTAČKA (2) ALINEJA PRVA, PODTAČKA (3), TAČ. 4), 5) I 6), ČLANA 12A, ČL. 14. I 14A, ČLANA 40A STAV 1. TAČKA 3) I ČLANA 40G ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA IZ ČLANA 32. STAV 3, ČLANA 40. STAV 3, ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4) I ČLANA 54. STAV 3. ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 1 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex