Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 18 od 13.02.2015.)


 • ISPRAVKA IZDVOJENOG MIŠLJENJA U ODNOSU NA ZAKLJUČAK USTAVNOG SUDA IUO-247/2013. OD 10. 12. 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "STANDARD", ADA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNADBEVANJE, BEOGAS D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SPOLJNOJ REVIZIJI BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O IZVOZU ŠEĆERA U ZEMLJE EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA EFIKASNU ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE PRIMENE OTAVSKE KONVENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU ODREĐIVANJA MERE KARANTINA, ODNOSNO STAVLJANJA LICA POD ZDRAVSTVENI NADZOR ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O ISPITIVANJU VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PRELASKU SA ANALOGNOG NA DIGITALNO EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA I PRISTUPU MULTIPLEKSU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA JEDINICA LOKALNE VLASTI U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRIPREME, SASTAVLJANJA I PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I BUDŽETSKIH FONDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • PRAVILNIK O RADNIM MESTIMA, ODNOSNO POSLOVIMA NA KOJIMA SE PROFESIONALNIM PRIPADNICIMA VOJSKE SRBIJE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA SPORTSKA ORGANIZACIJA U SVOM NAZIVU SADRŽI NAZIV "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS", NOVI SAD ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA OSTVARENOG U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOST" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-1393/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-1397/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-1404/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-1406/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-1409/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "RAVNO 2014", ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U SANKT PETERBURGU, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA ŽALBENE KOMISIJE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE LUČANI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR IZVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA ZAPOSLENIH U KOMUNALNO-STAMBENOJ DELATNOSTI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 40 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 41 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE JAVNIH OBJEKATA SPORTSKE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POMORSKOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ZAKON O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOJ PRIPADNOSTI I UPISU PLOVILA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex