Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 17/2024 od 06.03.2024.)


 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O MINIMALNOM SADRŽAJU, NIVOU DETALJNOSTI I NAČINU OBJAVLJIVANJA STANDARDNIH PONUDA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2024)
 • ISPRAVKA REŠENJA O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 17/2024)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 56079/22, MARJANOVIĆ PROTIV SRBIJE I 6 DRUGIH PREDSTAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 17/2024)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 3000/16 I 7189/16, BELJIĆ PROTIV SRBIJE I MILINKOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2024)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU ODGOVORNIH LICA I TELA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ZA PERIOD 2014–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2024)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU ORGANA, LICA I TELA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA III) ZA PERIOD 2021–2027. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2024)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA STRATEGIJE UPRAVLJANJA MINERALNIM I DRUGIM GEOLOŠKIM RESURSIMA REPUBLIKE SRBIJE OD 2025. DO 2040. GODINE SA PROJEKCIJOM DO 2050. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM USLOVIMA PODSISTEMA INFRASTRUKTURA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2024)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DELATNOST PUTNE PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2024)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA BELO BRDO ("Sl. glasnik RS", br. 17/2024)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA STATUSA VODA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2024)