Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 17/2022 od 11.02.2022.)


  • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2022)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRIPREME, SASTAVLJANJA I PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I BUDŽETSKIH FONDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2022)
  • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O DOPUNAMA PRAVILNIKA O DEKLARISANJU, OZNAČAVANJU I REKLAMIRANJU HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2022)
  • UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA NAFTNIH DERIVATA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2022)