Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 17 od 06.03.2017.)


 • CENOVNIK OSNOVNIH PROIZVODA ŠUMARSTVA – DRVNIH SORTIMENATA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • IZMENE I DOPUNE JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • KODEKS POLICIJSKE ETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • NAREDBA O ZABRANI SAKUPLJANJA POJEDINIH ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE I FAUNE U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA DISCIPLINSKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA DISCIPLINSKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE PRVONEK ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PLANINE CER NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA UNAPREĐENJE ADRESNOG REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2016. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U ALBUFEIRI, REPUBLIKA PORTUGALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-3/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-5/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-112/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-113/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-115/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-116/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-123/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-124/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-27/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-9/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA PROMET NA VELIKO LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, PODACIMA KOJI SE UPISUJU U REGISTAR IZDATIH DOZVOLA ZA PROMET NA VELIKO LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, KAO I NAČINU UPISA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • PRAVILNIK O ISPITU ZA TEHNIČARA U RADIONICI ZA TAHOGRAFE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O LISTI POPS MATERIJA, NAČINU I POSTUPKU ZA UPRAVLJANJE POPS OTPADOM I GRANIČNIM VREDNOSTIMA KONCENTRACIJA POPS MATERIJA KOJE SE ODNOSE NA ODLAGANJE OTPADA KOJI SADRŽI ILI JE KONTAMINIRAN POPS MATERIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • PRAVILNIK O METODAMA RADA U OBLASTI GEOMAGNETIZMA I AERONOMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • PRAVILNIK O NAČINU, PROGRAMU I POSTUPKU SPROVOĐENJA ISPITA O PROFESIONALNOJ OSPOSOBLJENOSTI, OBRASCU SERTIFIKATA O PROFESIONALNOJ OSPOSOBLJENOSTI, POSTUPKU IZDAVANJA SERTIFIKATA O PROFESIONALNOJ OSPOSOBLJENOSTI, KAO I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O ODRŽANIM ISPITIMA I IZDATIM I ODUZETIM SERTIFIKATIMA O PROFESIONALNOJ OSPOSOBLJENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • PRAVILNIK O OBRASCU DOKUMENTA O KRETANJU OPASNOG OTPADA, OBRASCU PRETHODNOG OBAVEŠTENJA, NAČINU NJEGOVOG DOSTAVLJANJA I UPUTSTVU ZA NJIHOVO POPUNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • PRAVILNIK O SEMINARU UNAPREĐENJA ZNANJA ZA TEHNIČARA U RADIONICI ZA TAHOGRAFE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0077/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0763/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA, IO NBS BROJ 31 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA, IO NBS BROJ 32 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U FITNESU ZA MLAĐE KATEGORIJE U NOVOM SADU 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE NOVI BEČEJ, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA NOVOČERKASK, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE SRBOBRAN, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA MIŠKIN, JAROSLAVSKA OBLAST, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA-MOST", BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU HRVATSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE I NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ZA OSTVARENI SPORTSKI REZULTAT ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 164-1/17 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 164-2/17 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 164-3/17 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1764/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1884/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1950/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1790/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1791/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1793/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ESTONIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI SA SEDIŠTEM U HELSINKIJU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ESTONIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI SA SEDIŠTEM U HELSINKIJU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SLOVENIJI ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • UREDBA O OCENJIVANJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I DRUGIH ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex