Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 161 od 31.12.2020.)


 • PRAVILNIK O BANJSKO-KLIMATSKOM OPORAVKU ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)
 • PRAVILNIK O DODATKU ZA NEGU PO ZAKONU O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O LISTI JURISDIKCIJA SA PREFERENCIJALNIM PORESKIM SISTEMOM ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)
 • PRAVILNIK O LEGITIMACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)
 • PRAVILNIK O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA VOJNIH INVALIDA ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)
 • PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA PUTOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)
 • PRAVILNIK O NAČINU ISPLATE NOVČANIH PRIMANJA ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)
 • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA I KORIŠĆENJA PRAVA NA BESPLATNU I POVLAŠĆENU VOŽNJU ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENE EVIDENCIJE PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)
 • PRAVILNIK O ORTOPEDSKOM DODATKU VOJNIH INVALIDA I CIVILNIH INVALIDA RATA ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)
 • PRAVILNIK O OŠTEĆENJIMA ORGANIZMA PO OSNOVU KOJIH VOJNI INVALID IMA PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ZA NABAVKU PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)
 • PRAVILNIK O RADU LEKARSKIH KOMISIJA U POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PO ZAKONU O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)
 • PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KRUŠEVAC", KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PUTEVE I STAMBENO KOMUNALNU DELATNOST OPŠTINE ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PUTEVE I STAMBENO KOMUNALNU DELATNOST OPŠTINE ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex