Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 16/2023 od 27.02.2023.)


 • ODLUKA O IZBORU DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 25 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 26 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA U UNUTRAŠNJEM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O CENAMA LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAJVIŠEM IZNOSU NAKNADA TROŠKOVA ZA MEDICINSKO-TEHNIČKA POMAGALA KOJA SE IZDAJU NA TERET SREDSTVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA IZDAVANJE ELEKTRONSKOG NOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "3. OKTOBAR", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU I EKSPLOATACIJU REGIONALNOG VODOSISTEMA "BOGOVINA", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O SPECIJALNOJ I POSEBNIM JEDINICAMA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU FISKALNOG SAVETA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU KOMISIJE ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ZA 2021. GODINU, SA DOPUNOM ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U PERIODU OD 1. JANUARA 2021. DO 31. DECEMBRA 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O SPROVEDENOM MONITORINGU KANCELARIJE ZA JAVNE NABAVKE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA REDOVNOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE ZA 2021. GODINU I IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU AKTIVNOSTI IZ REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23 – POTPOGLAVLJE BORBA PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA REDOVNOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA REDOVNOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA 2021. GODINU, RS BROJ 11 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA REDOVNOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA 2021. GODINU, RS BROJ 12 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O UPOTREBI VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA VAN GRANICA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023)