Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 16/2021 od 26.02.2021.)


 • JAVNI POZIV ZA UPIS AKCIJA BEZ NAKNADE, PARTENON M.A.M. SISTEM, AD BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 16/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 16/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, HAVE STARS D.O.O. NOVI PAZAR ("Sl. glasnik RS", br. 16/2021)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2021)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMENAMA I DOPUNAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ELEKTROPRIVREDU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNOJ VRSTI OBJEKATA I POSEBNOJ VRSTI RADOVA ZA KOJE NIJE POTREBNO PRIBAVLJATI AKT NADLEŽNOG ORGANA, KAO I VRSTI OBJEKATA KOJI SE GRADE, ODNOSNO VRSTI RADOVA KOJI SE IZVODE, NA OSNOVU REŠENJA O ODOBRENJU ZA IZVOĐENJE RADOVA, KAO I OBIMU I SADRŽAJU I KONTROLI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEV I POSTUPKU KOJI NADLEŽNI ORGAN SPROVODI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE TIH PODSTICAJA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA OČUVANJE ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2021)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA PROCENE RIZIKA, UČESTALOSTI VRŠENJA METROLOŠKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA I POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA METROLOŠKOG NADZORA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2021)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ELEKTROPRIVREDU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2021)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SALVADOR, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U SIJUDAD MEKSIKU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE PRI KARIPSKOJ ZAJEDNICI (CARICOM), SA SEDIŠTEM U VAŠINGTONU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SALVADOR, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U SIJUDAD MEKSIKU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2021)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE PRI KARIPSKOJ ZAJEDNICI (CARICOM), SA SEDIŠTEM U VAŠINGTONU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex