Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 159 od 30.12.2020.)


 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJAMA KOJE VODE ŽELEZNIČKI PREVOZNIK I UPRAVLJAČ INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, CENTROSINERGIJA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU TELA ZA KOORDINACIJU POSLOVA INFORMACIONE BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE TOPLOVODA OBRENOVAC – NOVI BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA UZ ULICU KNEZA MILOŠA U BEOGRADU ZA PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-213/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA ELEKTRONSKIM PUTEM ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NACIONALNOJ KATEGORIZACIJI VRHUNSKIH SPORTISTA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA PORESKE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV KOD PROMETA DOBARA ILI USLUGA KOJI SE VRŠI UZ NAKNADU ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA ZA SVRHU ODREĐIVANJA PORESKOG DUŽNIKA ZA POREZ NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA PODRŠKU PROGRAMIMA KOJI SE ODNOSE NA PRIPREMU I SPROVOĐENJE LOKALNIH STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA I ISPRAVKE SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PREMIJU ZA MLEKO ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI I RANGIRANJU NAUČNIH ČASOPISA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • PRAVILNIK O KVALITETU SIROVE KAFE, PROIZVODA OD KAFE, ZAMENA ZA KAFU, KAO I SRODNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I NAČINU IZDAVANJA LEGITIMACIJE OVLAŠĆENOG LICA ZA OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA NAD RADOM POŠTANSKOG OPERATORA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • PRAVILNIK O PRISTUPU POŠTANSKOJ MREŽI JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA NACIONALNOG OKVIRA KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • PRAVILNIK O SISTEMU ZA RAZVRSTAVANJE I ŠIFRIRANJE KVALIFIKACIJA U NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • PRAVILNIK O STICANJU ISTRAŽIVAČKIH I NAUČNIH ZVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I OBRASCU SERTIFIKATA O POSTUPANJU U SKLADU SA SMERNICAMA DOBRE EKSPERIMENTALNE PRAKSE ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DOBARA KOJA SE SMATRAJU POLOVNIM DOBRIMA, UMETNIČKIM DELIMA, KOLEKCIONARSKIM DOBRIMA I ANTIKVITETIMA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0339/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AERODROMI SRBIJE" NIŠ ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "PROSVETNI PREGLED" D.O.O. BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-11041/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-11043/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00167/97-22 ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00633/98-04 ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-02112/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-03223/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-06022/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 670-2/20 ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 670-3/20 ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11233/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11243/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11245/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11246/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11349/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11351/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11383/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U DECEMBRU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-188/2020-15 ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-55/2020-11 ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-56/2020-33 ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • REŠENJE SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-85/2020-10 ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI KOSTARIKI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U SIJUDAD MEKSIKU ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI KOSTARIKI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U SIJUDAD MEKSIKU ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U SVOJINI GRAĐANA USLED DEJSTVA POPLAVA U JUNU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI PODZEMNOJ I POVRŠINSKOJ EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O POSTUPKU I NAČINU NA KOJI ZAKONITI IMALAC AKCIJA AKCIONARSKOG FONDA DAJE NALOG BROKERU ZA PRVU PRODAJU AKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE NABAVKE PUTNIČKIH VOZILA ZA POTREBE OBNOVE VOZNOG PARKA TAKSI PREVOZA KAO JAVNOG PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE, ODNOSNO HITNIH RADOVA NA SANACIJI OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIH U POPLAVAMA IZAZVANIM ELEMENTARNOM NEPOGODOM U JUNU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
 • ZAKLJUČAK POVODOM PREDSTAVLJANJA IZVEŠTAJA EVROPSKE KOMISIJE O REPUBLICI SRBIJI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex