Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 154 od 23.12.2020.)


 • FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE IZ ČL. 25, 26. I 27. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • IZNOS NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • IZNOS NAJVIŠE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • IZVOD IZ ODLUKE PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 20/166 OD 26. NOVEMBRA 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O REGULISANOJ CENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GARANTOVANO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA I JEDNOG ČLANA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDOVA, RS BROJ 65 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDOVA, RS BROJ 66 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA IZ REDA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA I IZ REDA PROFESORA PRAVNOG FAKULTETA ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • ODLUKA O MATIČNOM PODRUČJU NA TERITORIJI OPŠTINE NEGOTIN ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNOG PODRUČJA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM PAZARU, OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U LEBANU I OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEČEJU ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU I PREDSEDNIKA PRIVREDNOG SUDA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • ODLUKA O REGULISANOJ CENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GARANTOVANO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA AKREDITACIJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA, DRUGIH PRAVNIH LICA I PRIVATNE PRAKSE ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • ODLUKA PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 20/167 OD 26. NOVEMBRA 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O DRUŠTVENOM STANDARDU KORISNIKA PENZIJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJAMA KOJE VODE ŽELEZNIČKI PREVOZNIK I UPRAVLJAČ ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PRUŽAOCI USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • PRAVILNIK O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA AUTONOMNIH POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM PRAVILIMA EVROPSKE UNIJE U OBLASTI CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA I NADLEŽNOSTIMA AGENCIJE EVROPSKE UNIJE ZA BEZBEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • PROGRAM RAZVOJA VINARSTVA I VINOGRADARSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD 2021–2031. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01848/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-02926/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-05157/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 72 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 73 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 74 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 75 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UPUTSTVO O IZMENI UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/1279 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/1288 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/1289 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/1290 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/1291 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/1317 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/1701 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/1702 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/186 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/191 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/404 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/516 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/517 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/524 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/622 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/693 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/724 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/725 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/868 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/956 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/957 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/958 ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex