Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 151 od 15.12.2020.)


 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 151/2020)
 • JAVNOBELEŽNIČKI POSLOVNIK O IZMENI I DOPUNI JAVNOBELEŽNIČKOG POSLOVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 151/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 151/2020)
 • ODLUKA O MATIČNOM PODRUČJU NA TERITORIJI OPŠTINE KNIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 151/2020)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA DOBIJANJE NAZIVA PRIMARIJUS ("Sl. glasnik RS", br. 151/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRIPREME, SASTAVLJANJA I PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I BUDŽETSKIH FONDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 151/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA O UTVRĐENOM, ODNOSNO ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 151/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCU POTVRDE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI (ENG. HEALTH CERTIFICATE) I POTVRDE O SLOBODNOJ PRODAJI (ENG. FREE SALE CERTIFICATE) PREDMETA OPŠTE UPOTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 151/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 151/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 151/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATA) O BEZBEDNOSTI HRANE KOJA SE IZVOZI, IZGLEDU OBRASCA MEĐUNARODNE POTVRDE, KAO I EVIDENCIJI O IZDATIM POTVRDAMA ("Sl. glasnik RS", br. 151/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 151/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 151/2020)
 • UPUTSTVO O NAČINU PRIMENE OGRANIČENJA ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU LICIMA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA ZAHVAĆENIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 151/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE PORUŠENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U SVOJINI GRAĐANA USLED DEJSTVA POPLAVA U JUNU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 151/2020)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 131-10296/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 151/2020)
 • UREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 151/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex