Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 15 od 08.03.2019.)


 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA OGLAŠAVANJA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA I INFORMATIKE I RAČUNARSTVA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOJ AKADEMIJI ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA, INFORMATIKE I RAČUNARSTVA I STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KRIMINALISTIKE KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOJ AKADEMIJI ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA AKADEMIJI ZA NACIONALNU BEZBEDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA AKADEMIJI ZA NACIONALNU BEZBEDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SADRŽINI REGISTARA PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA, KAO I O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA TIH REGISTARA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU MREŽE ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PREVARA U POSTUPANJU SA FINANSIJSKIM SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "VLASINA" ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA JAVNO ZDRAVLJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZMENU PROPISA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU I KATEGORIJAMA REGISTRATURSKOG MATERIJALA SA ROKOVIMA ČUVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA I PROVERE IDENTITETA FIZIČKOG LICA KORIŠĆENJEM SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE AUTO SERVISA "FIAT" U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ZA ČETVRTI KVARTAL 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA ZA SPROVOĐENJE OBUKE ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA I REDARSKE SLUŽBE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITEPRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CENA ZA LABORATORIJSKE ZDRAVSTVENE USLUGE NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NORMATIVIMA I STANDARDIMA RADA I CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA PREVENCIJU, PREGLEDE I LEČENJE BOLESTI USTA I ZUBA KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CENA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O OBAVEZAMA PRUŽALACA MEDIJSKIH USLUGA TOKOM PREDIZBORNE KAMPANJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • PRAVILNIK O PROGRAMIMA I NAČINU OBAVLJANJA STRUČNE OBUKE ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA I REDARSKE SLUŽBE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • PRAVILNIK O RASPODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • PRAVILNIK O RASPODELI SREDSTAVA ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA LICA U STANJU SOCIJALNE POTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU JAVNIH ISPRAVA KOJE IZDAJE VISOKOŠKOLSKA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 1128/16, GJINI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI I SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA ZA PERIOD 2019–2028. GODINE ZA "KORIDORI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O RADU "KORIDORI SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "REZERVAT UVAC" D.O.O. ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KNJIŽEVNOST I UMETNOST U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O IZUZEĆU NOVOG INTERKONEKTORA ZA PRIRODNI GAS ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-37/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-38/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-39/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-40/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-41/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-42/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-49/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE VUČITRN ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA UNIŠTAVANJA ODUZETIH PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KNJIŽEVNOST I UMETNOST U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 172-3/19 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 172-4/19 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2046/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2050/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2051/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-1/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-10/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-11/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-12/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-13/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-14/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-15/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-16/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-17/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-18/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-19/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-2/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-20/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-22/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-23/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-24/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-25/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-26/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-27/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-28/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-29/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-3/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-30/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-32/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-33/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-34/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-35/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-36/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-4/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-5/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-6/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-7/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-8/2019-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI, BROJ 022-05-9/2019-06 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • UREDBA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU PUTEM STAŽIRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU I PROMOCIJI ŽENSKOG INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA PROMOCIJU I POPULARIZACIJU INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-300/2019-1 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE OTVARANJU REGIONALNIH INOVACIONIH STARTAP CENTARA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex