Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 15 od 25.02.2016.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JANUAR 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE NOVA VAROŠ I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE NOVA VAROŠ ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JANUARU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU SUDSKIH TAKSENIH MARAKA, POSTUPKU IZRADE, DISTRIBUCIJI I RASPOLAGANJU SUDSKIM TAKSENIM MARKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FINANSIRANJU I SUFINANSIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI PO KOŠNICI PČELA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU, ODNOSNO DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA KONTROLE LETENJA I USLUGA UZBUNJIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRIVREDNIH KOMORA I REGISTRA PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH PRIVREDNIH KOMORA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI REPUBLIKE SRBIJE I KRITERIJUMIMA O IZUZIMANJU OD OBAVEZE VRŠENJA ENERGETSKOG PREGLEDA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-1120/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM KRAJNJIH KUPACA "EPS SNABDEVANJE" D.O.O. BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE NOVIH I PREKATEGORIZACIJU I MODERNIZACIJU POSTOJEĆIH GRANIČNIH PRELAZA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE NOVA VAROŠ ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SRPSKOG DELA STALNE MEŠOVITE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ZAKON O JAVNOM ZDRAVLJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ZAKON O METROLOGIJI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ZAKON O STICANJU PRAVA SVOJINE NA ZEMLJIŠTU, OBJEKTIMA I VODOVIMA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I PRERADU ČELIKA ŽELEZARA SMEDEREVO D.O.O. SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex