Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 144/2022 od 30.12.2022.)


 • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • UREDBA O PLANU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O CARINSKIM POSTUPCIMA I CARINSKIM FORMALNOSTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • UREDBA O PRIMENI MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA ZA JAVNI SEKTOR ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE, ODNOSNO HITNIH RADOVA NA SANACIJI OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA, OŠTEĆENIH U POPLAVAMA IZAZVANIM ELEMENTARNOM NEPOGODOM U NOVEMBRU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE DODELE ZAŠTITNIH RAMOVA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA PO ZONAMA I AGLOMERACIJAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O RASPODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI PREVOZ TERETA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU ZA PRIMENU MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O POSTUPKU I NAČINU NA KOJI ZAKONITI IMALAC AKCIJA AKCIONARSKOG FONDA DAJE NALOG BROKERU ZA PRVU PRODAJU AKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "BRZANSKO MORAVIŠTE" ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA KONSTRUKCIONE HLADNOOBLIKOVANE ZAVARENE ŠUPLJE PROFILE OD NELEGIRANIH I SITNOZRNIH ČELIKA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA EVRO DIZELA EN 590 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA I IZNOŠENJA PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA MLEKA I PROIZVODA OD MLEKA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOM SMANJENJU IZNOSA AKCIZA NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1), 2) I 3) ZAKONA O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ENERGETSKOG BILANSA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE KRALJEVO–RUDNICA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-761, DEONICA POJATE–PRELJINA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVE USPENJA BOGORODICE U VUKONI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVE PRENOSA MOŠTIJU SVETOG OCA NIKOLAJA U VRELU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVE BLAŽENE DEVE MARIJE U ZEMUNU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU EVANGELISTIČKO HRIŠĆANSKE CRKVE A.V. U VRBASU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVE VAZNESENJA GOSPODNJEG U CVETULJI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU GRKOKATOLIČKE CRKVE U KUCURI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE I ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA NADOKNADU RAZLIKE U CENI GASA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROJEKATA "PRESELJENJE ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE U OBJEKAT GLAVNE ŽELEZNIČKE STANICE U BEOGRADU", "PRESELJENJE MUZEJA NIKOLE TESLE U OBJEKAT TERMOELEKTRANE – SNAGA I SVETLOST" I "NACIONALNA KONCERTNA DVORANA U BEOGRADU" (RADNI NAZIV) ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA REFORMU JAVNIH FINANSIJA RADI OSTVARIVANJA CILJEVA "ZELENE AGENDEˮ ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U KUALA LUMPURU, MALEZIJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U KUALA LUMPURU, MALEZIJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "PATRIJARH PAVLE" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "PATRIJARH PAVLE" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MEMORIJALNOG CENTRA "STARO SAJMIŠTE" ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MEMORIJALNOG CENTRA "STARO SAJMIŠTE" ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MEMORIJALNOG CENTRA "STARO SAJMIŠTE" ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MEMORIJALNOG CENTRA "STARO SAJMIŠTE" ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA TIMA ZA PODRŠKU PREGOVORIMA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA POLITIČKE STUDIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O FINANSIJSKOM PLANU AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TROGODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRAD ZA PERIOD 2023–2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANSIJSKOG POSLOVANJA R.P. FELDSPAT DOO BUJANOVAC ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PRIVREDNOG DRUŠTVA "PRVI PARTIZAN" A.D. UŽICE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG GODIŠNJEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA U BOKSU ZA SENIORE I SENIORKE 2024, U BEOGRADU 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA U TEKVONDOU ZA KADETE BEOGRAD 2023, U BEOGRADU 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11304/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11306/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11310/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11312/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11320/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11332/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11336/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11340/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11349/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10543/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10725/2022-1 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10794/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • DINARSKI IZNOSI MESEČNIH ZARADA IZ ČLANA 15V ST. 5. I 6. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA, ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • PRAVILNIK O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENJE SISTEMA KREIRANJA I PRENOSA ZNANJA KROZ RAZVOJ TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH, PRIMENJENIH, RAZVOJNIH I INOVATIVNIH PROJEKATA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KREDITNU PODRŠKU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • PRAVILNIK O AKTIVNIM DOZIMETRIMA FOTONSKOG ZRAČENJA KOJI SE KORISTE U ZAŠTITI OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2022/933 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2022/1103 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2022/1522 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2022/1523 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2022/1524 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2022/2076 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2022/2259 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2022/2260 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKE O SVRSTAVANJU ROBE KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00409/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01690/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-02312/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA ZA ARAPSKI JEZIK, BROJ 740-06-01401/2022-22 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA ZA ARAPSKI JEZIK, BROJ 740-06-01416/2022-22 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA ZA ARAPSKI JEZIK, BROJ 740-06-01417/2022-22 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA ZA ARAPSKI JEZIK, BROJ 740-06-01420/2022-22 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA URGENTNU MEDICINU NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA VLADIČIN HAN ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA VLADIČIN HAN ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U PIROTU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O CENAMA POMOĆNIH USLUGA I CENAMA ZAKUPA REZERVE SNAGE ZA SISTEMSKE USLUGE SEKUNDARNE I TERCIJARNE REGULACIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA NADZOR NAD ZAŠTITOM PODATAKA O LIČNOSTI U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA PROCESUIRANJE PREKRŠAJA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA MEĐUNARODNE ODNOSE, DOMAĆU SARADNJU I PROJEKTE U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA ZAŠTITU PRAVA LICA I PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA HARMONIZACIJU PROPISA I NORMATIVNE POSLOVE U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA ŽALBE I IZVRŠENJA U OBLASTI PRISTUPA INFORMACIJAMA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA IZVEŠTAVANJE I ANALITIČKE POSLOVE U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ŠEFA KABINETA – KABINET POVERENIKA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE, NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNOG PODRUČJA NA TERITORIJI OPŠTINE BRUS ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "JP ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN" ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "GRADSKA TOPLANA", JAGODINA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "TOPLANA – ŠABAC" ("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)