Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 143/2022 od 29.12.2022.)


 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE IZ ČL. 25, 26. I 27. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • IZNOS NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • IZNOS NAJVIŠE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TREFF TABAKO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE SJENICA ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6383/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLANU PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O OBEZBEĐIVANJU ISHRANE I SMEŠTAJA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBRASCU I SADRŽINI LEKARSKOG RECEPTA, NAČINU IZDAVANJA I PROPISIVANJA LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM MERAMA I ZAHTEVIMA KOJI SE ODNOSE NA DOZVOLJENE EMISIONE FAKTORE ZA ISPARLJIVA ORGANSKA JEDINJENJA KOJA POTIČU IZ PROCESA SKLADIŠTENJA I TRANSPORTA BENZINA ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • PRAVILNIK O NADZORU KOJI SPROVODI KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • PRAVILNIK O REGISTRU SUBJEKATA NACIONALNOG INOVACIONOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • PRAVILNIK O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA", KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE PARAĆIN" U PARAĆINU ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 640-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 640-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 640-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 640-5/22 ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 640-6/22 ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 640-7/22 ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 640-8/22 ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 640-9/22 ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U DECEMBRU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA O UTVRĐENOM, ODNOSNO ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)