Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 142/2022 od 27.12.2022.)


 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, ADALYA TOBACCO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP VRBAS GAS VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, SIGAS D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 59 ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 60 ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O SASTAVU STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SASTAVU PARLAMENTARNOG ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA OKTOBAR 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "PROSTOR", SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA KJP "ZLATIBOR" IZ ČAJETINE ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11138/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11154/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • STRATEGIJA RAZVOJA SISTEMA IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA ZA PERIOD 2022–2027. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS ("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)