Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 141/2022 od 23.12.2022.)


 • UREDBA O USLOVIMA, VISINI, OBUHVATU KORISNIKA PENZIJA I DINAMICI ISPLATE NOVČANOG IZNOSA KAO UVEĆANJA UZ PENZIJU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA NA MALO PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SUNCOKRETA RODA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SEZONSKIM STOPAMA CARINE NA UVOZ ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O UVOZU VINA IZ EVROPSKE UNIJE PO PREFERENCIJALNOJ STOPI ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-10800/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-10805/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-10804/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA STRATEŠKU SARADNJU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE U RAZVOJU LANCA VREDNOSTI INDUSTRIJE ELEKTRIČNIH VOZILA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PROJEKAT SRPSKO-KINESKOG INDUSTRIJSKOG PARKA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA O KONCESIJI ZA FINANSIRANJE, RAZVOJ KROZ IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE INFRASTRUKTUROM AD AERODROMA NIKOLA TESLA BEOGRAD I OBAVLJANJE DELATNOSTI OPERATERA AERODROMA NA AERODROMU NIKOLA TESLA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURA ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA SEVERNOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KIKINDI ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA SEVERNOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KIKINDI ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA MAČVANSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ŠAPCU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA MAČVANSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ŠAPCU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA JABLANIČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA JABLANIČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI UPRAVNIKA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNIKA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA–MOST", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA–MOST", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA JAVNA ULAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "NIŠ" SA SEDIŠTEM U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10745/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10761/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE 05 BROJ 661-10742/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10751/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10754/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10748/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10752/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10747/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10750/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10753/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10756/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10743/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10755/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10746/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10744/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10749/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10832/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10825/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10830/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI "TRANSPORTGAS SRBIJA" D.O.O. NOVI SAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURISTIČKOG PROSTORA "PARK PALIĆ", PALIĆ ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U PLIVANJU PERAJIMA I BRZINSKOM RONJENJU 2024, U BEOGRADU 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE GOLUBAC, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE VILA FRANKA DE ŠIRA, PORTUGALSKA REPUBLIKA ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10909/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10911/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10927/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10931/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10933/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10959/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10602/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10604/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10605/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10606/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10603/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10607/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10136/2022-1 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10140/2022-1 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ISPRAVKA UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI IZVEŠTAJA O POSLOVANJU U SLOBODNOJ ZONI ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE TIH PODSTICAJA ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCIMA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA TROŠKOVE SKLADIŠTENJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U JAVNIM SKLADIŠTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ DIVERSIFIKACIJU EKONOMSKIH AKTIVNOSTI KROZ PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING NA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ISPITU I STRUČNOM USAVRŠAVANJU PROSVETNIH SAVETNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • NAREDBA O IZMENI NAREDBE O ODREĐIVANJU GRANIČNIH PRELAZA PREKO KOJIH ĆE SE VRŠITI UVOZ I TRANZIT POŠILJKI I PRATEĆIH PREDMETA KOJI PODLEŽU VETERINARSKO-SANITARNOJ KONTROLI ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA SVILAJNAC ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA SVILAJNAC ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1065/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1082/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-63/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-64/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA BROJ 740-03-65/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-66/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-67/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-68/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH POSLANIČKIH MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O IZMENI METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GARANTOVANO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O OBRAČUNATOM PROCENTU UČEŠĆA IZNOSA PENZIJA I NOVČANOG IZNOSA KAO UVEĆANJA UZ PENZIJU U BRUTO DOMAĆEM PROIZVODU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O USKLAĐIVANJU PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA, NAJNIŽEG IZNOSA PENZIJE, NOVČANIH NAKNADA ZA TELESNO OŠTEĆENJE, NOVČANIH NAKNADA ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA, NAKNADA POGREBNIH TROŠKOVA I NAKNADA PO OSNOVU INVALIDNOSTI OD JANUARA 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O VREDNOSTI OPŠTEG BODA OD JANUARA 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0468/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNOG PODRUČJA NA TERITORIJI OPŠTINE ARANĐELOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POLET", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBO-ROVNI "KOLUBARA" VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)