Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 14/2023 od 20.02.2023.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JANUAR 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • LISTE AKTIVNIH SUPSTANCI U BIOCIDNOM PROIZVODU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BRESTOVAC – GRANICA REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNOG TIMA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI KOMERCIJALNOG UGOVORA O PROJEKTOVANJU I IZVOĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI AUTOPUTA E-763, DEONICA PRELJINA–POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O STICANJU ISTRAŽIVAČKIH I NAUČNIH ZVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • PRAVILNIK O KONTROLI SISTEMA ZA KLIMATIZACIJU ZGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I NAČINU VOĐENJA I POSTUPKU UPISA I BRISANJA IZ EVIDENCIJA NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA I ISTRAŽIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • PRAVILNIK O VRSTI ISPITIVANJA ZA UTVRĐIVANJE STEPENA KORISNOSTI IZ IZVEŠTAJA O TERMOTEHNIČKIM ISPITIVANJIMA ZA ENERGETSKE OBJEKTE ZA PROIZVODNJU ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU OVLAŠĆENJA ZA ISPITIVANJE OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AERODROMI SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU CENA REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU CENA REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA U UNUTRAŠNJEM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "PROSVETNI PREGLED" D.O.O. BEOGRAD ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1233/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1298/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1300/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1311/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1353/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1354/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1355/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1363/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1222/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1283/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU ZEMLJIŠTA USTANOVLJENJEM PRAVA TRAJNE SLUŽBENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DRŽAVNOG PUTA IB REDA BROJ 27 LOZNICA–VALJEVO–LAZAREVAC, DEONICA IVERAK–LAJKOVAC (VEZA SA AUTOPUTEM E-763 BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA BEOGRAD–POŽEGA) ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • UREDBA O KLASIFIKACIJI DOKUMENTARNOG MATERIJALA SA ROKOVIMA ČUVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA SA TERITORIJA IZRAZITO NEDOVOLJNO RAZVIJENIH OPŠTINA (JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE IZ ČETVRTE GRUPE) U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)