Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 14 od 06.03.2019.)


 • DOPUNA JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O IZMENAMA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD–NIŠ NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA NACIONALNOG PARKA "FRUŠKA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7932/2014 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANJA OBRASCA IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU I PROFESIONALNOM OBOLJENJU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROFESIONALNIH BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 24899/15, STOJKOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0024/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0642/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DIMNIČARSKIH USLUGA "DIMNIČAR", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 107-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 177-1/19 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 177-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 177-3/19 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 177-4/19 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 168-1/19 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 168-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 168-3/19 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 168-4/19 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex