Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 14 od 22.02.2016.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FORMI, MINIMALNOM SADRŽAJU INFORMACIJA KOJE TREBA UKLJUČITI U PROSPEKT I OSNOVNI PROSPEKT I OGLAŠAVANJU U VEZI SA PROSPEKTOM ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO REŠENJU NA PRIHODE KOJE PO OSNOVU KAPITALNIH DOBITAKA I PO OSNOVU ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI OSTVARUJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI ZAHTEVA ZA ODOBRENJE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA ODOBRENJE PROSPEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA DIVIDENDE KOJU OSTVARUJU ČLANOVI PRIVREDNOG DRUŠTVA U LIKVIDACIJI, ODNOSNO STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE, OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI O OBRAČUNATIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSNIVAČE, ODNOSNO ČLANOVE PRIVREDNOG DRUŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-984/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-985/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-992/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA ZA NEMAČKI JEZIK ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1629/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1650/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STOČARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex