Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 138/2022 od 12.12.2022.)


 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDOVA, RS BROJ 42 ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDOVA, RS BROJ 43 ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 44 ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 45 ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 46 ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 47 ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 48 ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ODLUKA O IZBORU VICEGUVERNERA NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 50 ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 51 ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O SASTAVU PARLAMENTARNOG ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU FUNKCIJE PREDSEDNIKA OSNOVNOG SUDA U BEČEJU ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7186/2018 I SAGLASNO IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0467/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0469/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0470/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8846/2018 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI CARINSKOG ZAKONA ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ZAKON O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD ZA POTREBE FINANSIRANJA PROJEKTA IZGRADNJE DRŽAVNOG PUTA IB REDA, DEONICA BRZE SAOBRAĆAJNICE: AUTO-PUT E-75 BEOGRAD – NIŠ (PETLJA "POŽAREVACˮ) – POŽAREVAC (OBILAZNICA) – VELIKO GRADIŠTE – GOLUBAC (DUNAVSKA MAGISTRALA) ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)
 • ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)