Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 137/2022 od 09.12.2022.)


 • UREDBA O ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR OSTALIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR INDUSTRIJSKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR PRIRODNIH NAUKA, MATEMATIKE I STATISTIKE ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR POLJOPRIVREDE, PROIZVODNJE HRANE, ŠUMARSTVA, RIBARSTVA I VETERINE ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE INDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O STRANCIMA I ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE I NJIHOVIH ZAMENIKA U SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE AZERBEJDŽAN ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE AZERBEJDŽAN ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U SALCBURGU, REPUBLIKA AUSTRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-8699/2022-1 ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-8701/2022-1 ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O RADU DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE NEKRETNINA "DIPOS" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM CRVENOG KRSTA SRBIJE "PRIPREMA ZA DELOVANJE U NESREĆAMA – OBEZBEĐIVANJE MINIMUMA HUMANITARNIH POTREBA I PRIMENA UTVRĐENIH STANDARDA U OPREMANJU I OBUCI TIMOVA CRVENOG KRSTA ZA DELOVANJE U NESREĆAMA – 2022. GODINA" ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG JUNIORSKOG PRVENSTVA U PLIVANJU 2023, U BEOGRADU 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG JUNIORSKOG PRVENSTVA U PLIVANJU NA OTVORENIM VODAMA 2023, U BEOGRADU 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10271/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10310/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10311/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10150/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10162/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • PROGRAM RAZVOJA CIRKULARNE EKONOMIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2022–2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU SIDRIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI ELABORATA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ENERGETSKOG OBJEKTA I TEHNO-EKONOMSKE ANALIZE U SLUČAJU KOMBINOVANE PROIZVODNJE TOPLOTNE I ELEKTRIČNE ENERGIJE U ENERGETSKOM OBJEKTU ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IMENOVANJE ENERGETSKIH MENADŽERA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00449/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-03632/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA IVANJICA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA IVANJICA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA PIROT ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA PIROT ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 644-1/22 ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 644-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 644-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 651-1/22 ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 651-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 651-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 651-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 651-5/22 ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 651-6/22 ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O METODOLOŠKOM OKVIRU ODREĐIVANJA TEHNIČKE IZVODLJIVOSTI I TROŠKOVNOJ OPRAVDANOSTI UGRADNJE UREĐAJA ZA MERENJE PREDATE TOPLOTNE ENERGIJE DELOVIMA ZGRADE I DELITELJA TOPLOTE NA SVAKOM GREJNOM TELU U ZGRADAMA KOJE SU PRIKLJUČENE NA SISTEM DALJINSKOG GREJANJA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-7/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U DESPOTOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ZAKLJUČAK VISOKOG SAVETA SUDSTVA BROJ 119-00-968/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONETARNE POLITIKE NARODNE BANKE SRBIJE U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE U CILJU OLAKŠAVANJA PRISTUPA FINANSIRANJU FIZIČKIM LICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NAČINU OBRAČUNAVANJA PRINOSA DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O INVESTIRANJU SREDSTAVA OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH POSLANIČKIH MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI, 02 BROJ 013-2443/22 ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI, 02 BROJ 013-2449/22 ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "GAS-RUMA", RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "7. OKTOBAR" NOVI KNEŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, “SOMBOR-GAS" D.O.O. SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, INTERKLIMA D.O.O. VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "RESAVA-GAS" D.O.O. SVILAJNAC ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "BOSS CONSTRUCTION" D.O.O. STARI TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP SRBIJAGAS NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI OPŠTINE KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)