Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 135/2022 od 06.12.2022.)


  • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "EPICURE CIGARS" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 135/2022)
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2022)
  • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA STRATEGIJE ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE DO 2030. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD OD 2023. DO 2025. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 135/2022)
  • ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE GVINEJE BISAO NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS", br. 135/2022)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 135/2022)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNO STAMBENOG PREDUZEĆA "KOMSTAN", TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 135/2022)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 135/2022)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U NOVEMBRU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2022)
  • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2022)
  • UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA VAŽENJA REGISTRACIJE MOTORNIH VOZILA KOJA IMAJU REGISTARSKE OZNAKE GRADOVA I OPŠTINA NA PODRUČJU AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA, KOJA SE NA OSNOVU REZOLUCIJE 1244 SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA NALAZI POD PRIVREMENOM UPRAVOM CIVILNE MISIJE UJEDINJENIH NACIJA UNMIK ("Sl. glasnik RS", br. 135/2022)