Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 134/2022 od 02.12.2022.)


 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI NAURU, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KANBERI ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U TURKMENISTANU, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U MOSKVI ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O SPECIJALNOJ I POSEBNIM JEDINICAMA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O NAČINU I MODALITETIMA IZRAČUNAVANJA TROŠKOVA KOJI SU NASTALI KAO DIREKTAN REZULTAT SAOBRAĆANJA VOZA ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SAVETA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DIREKTORA BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRAD ZA PERIOD 2022–2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AERODROMI SRBIJE", NIŠ ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GALOVICA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "EROZIJA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIŠ ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9953/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9954/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9955/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9956/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9957/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA ŠEFA KABINETA POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA ZA DONOŠENJE ODOBRENJA ZA ČINJENJE DOSTUPNIM NA TRŽIŠTU I KORIŠĆENJE BIOCIDNOG PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA ZA POJEDNOSTAVLJENI POSTUPAK ZA DONOŠENJE ODOBRENJA ZA ČINJENJE DOSTUPNIM NA TRŽIŠTU I KORIŠĆENJE BIOCIDNOG PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA ZA DONOŠENJE REŠENJA O UPISU BIOCIDNOG PROIZVODA U PRIVREMENU LISTU ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA ZA DONOŠENJE REŠENJA O PRIZNAVANJU ODOBRENJA ZA ČINJENJE DOSTUPNIM NA TRŽIŠTU I KORIŠĆENJE BIOCIDNOG PROIZVODA DONETOG U SKLADU SA PROPISOM EU OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA DRŽAVE ČLANICE EU ILI OD STRANE EVROPSKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA ZA DONOŠENJE PRIVREMENE DOZVOLE ZA ČINJENJE DOSTUPNIM NA TRŽIŠTU ILI KORIŠĆENJE BIOCIDNOG PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA ZA DONOŠENJE POTVRDE ZA ČINJENJE DOSTUPNIM NA TRŽIŠTU BIOCIDNOG PROIZVODA RADI KORIŠĆENJA U EKSPERIMENTU ILI ISPITIVANJU ZA SVRHE PROIZVOD I PROCES-ORIJENTISANOG ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA ZA DONOŠENJE POTVRDE ZA ČINJENJE DOSTUPNIM NA TRŽIŠTU BIOCIDNOG PROIZVODA RADI KORIŠĆENJA U EKSPERIMENTU ILI ISPITIVANJU ZA SVRHE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA ZA DONOŠENJE DOZVOLE ZA EKSPERIMENT ILI ISPITIVANJE ZA SVRHE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA ZA DONOŠENJE DOZVOLE ZA EKSPERIMENT ILI ISPITIVANJE ZA SVRHE PROIZVOD I PROCES-ORIJENTISANOG ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • PRAVILNIK O SPECIFIČNIM ZAHTEVIMA ZA PAKOVANJE, OBELEŽAVANJE I OGLAŠAVANJE BIOCIDNOG PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ZAHTEVIMA ZA BEZBEDNOST PLOVILA ZA REKREACIJU I PLOVILA NA VODOMLAZNI POGON ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU VRŠENJA KONTROLE I NEPOSREDNOG REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I VOĐENJU OBAVEZNIH EVIDENCIJA O PRIMENI POSEBNIH MERA I OVLAŠĆENJA ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O GALENSKIM LEKOVIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U HUMANOJ MEDICINI ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O OBRASCU I SADRŽINI LEKARSKOG RECEPTA, NAČINU IZDAVANJA I PROPISIVANJA LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O IZGLEDU I SADRŽINI POSTERA SA OBAVEŠTENJEM, ODNOSNO IZGLEDOM I SADRŽINOM UPOZORENJA O ZABRANI UČESTVOVANJA MALOLETNIH LICA U IGRAMA NA SREĆU UZ ODGOVARAJUĆI TEKST UPOZORENJA O PREVENCIJI BOLESTI ZAVISNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-761, DEONICA POJATE–PRELJINA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KOSTOLAČKOG UGLJENOG BASENA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVODA ZA URGENTNU MEDICINU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • ODLUKA PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O CENAMA LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • PRAVILNIK O NAJVIŠEM IZNOSU NAKNADA TROŠKOVA ZA MEDICINSKO-TEHNIČKA POMAGALA KOJA SE IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0030/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0505/21-11B ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, YUGOROSGAZ A.D. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP DRUGI-OKTOBAR VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, CYRUS ENERGY D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "SREM-GAS", SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP POLET PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)