Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 132/2021 od 30.12.2021.)


 • DINARSKI IZNOSI MESEČNIH ZARADA IZ ČLANA 15V ST. 5. I 6. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA, ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D.NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNE KOALICIJE ZA SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNOG KOORDINACIONOG TELA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA I ODREĐIVANJU I IMENOVANJU NACIONALNOG KOORDINATORA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I CARINSKIH REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SEZONSKIM STOPAMA CARINE NA UVOZ ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BRZE SAOBRAĆAJNICE IB REDA OD KRAGUJEVCA DO VEZE SA DRŽAVNIM PUTEM IA REDA A5 (E-761) ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA RAZVOJ E-SPORTA U REPUBLICI SRBIJI OD 2021. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA STRATEŠKOG PARTNERA NA PROJEKTIMA IZGRADNJE JUŽNE OBILAZNICE VALJEVA I OBILAZNICE OKO SVILAJNCA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SREDNJE ŠKOLE "DOLJEVAC" U DOLJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • ODLUKA O STICANJU STATUSA INSTITUTA OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • PRAVILNIK O CENAMA LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA ZA PRISTUP SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA, NAČINU PRISTUPANJA I KORIŠĆENJA SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČINU KORIŠĆENJA PODATAKA KOJI SU DOSTUPNI U SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ELEMENTIMA ELEKTRONSKE FAKTURE, FORMI I NAČINU DOSTAVE PRATEĆE I DRUGE DOKUMENTACIJE KROZ SISTEM ELEKTRONSKIH FAKTURA, NAČINU I POSTUPKU ELEKTRONSKOG EVIDENTIRANJA OBRAČUNA POREZA NA DODATU VREDNOST U SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČINU PRIMENE STANDARDA ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAJVIŠEM IZNOSU NAKNADA TROŠKOVA ZA MEDICINSKO-TEHNIČKA POMAGALA KOJA SE IZDAJU NA TERET SREDSTVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU POSTUPANJA CENTRALNOG INFORMACIONOG POSREDNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU PODRUČJA SA OTEŽANIM USLOVIMA RADA U POLJOPRIVREDI ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVA KOMUNALNI MILICIONAR DA BI MOGAO DA VRŠI POSLOVE MERENJA BUKE POREKLOM IZ UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE NEKRETNINA "DIPOS" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA RADA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA TRANSNAFTA AD PANČEVO ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JAGODINA" U JAGODINI ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA UČENIČKOG CENTRA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE STUDENTSKO ODMARALIŠTE "BEOGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "JEDINSTVO" BOJNIK ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA ZAPADNA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA AGRONOMSKOG FAKULTETA U ČAČKU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U IVANJICI ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JAGODINA" U JAGODINI ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA UČENIČKOG CENTRA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE STUDENTSKO ODMARALIŠTE "BEOGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA AGRONOMSKOG FAKULTETA U ČAČKU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U IVANJICI ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12523/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12524/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12525/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12528/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12533/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O USKLAĐIVANJU PRAVA NA NACIONALNO SPORTSKO PRIZNANJE ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12127/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12209/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12246/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12249/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12208/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12210/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12211/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12215/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12216/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12219/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12221/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12395/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI JERMENIJI ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • UREDBA O CENTRALIZOVANOM OBRAČUNU PRIMANJA ZAPOSLENIH, IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • UREDBA O EKO-DIZAJNU PROIZVODA KOJI UTIČU NA POTROŠNJU ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O CARINSKIM POSTUPCIMA I CARINSKIM FORMALNOSTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANJANJA OZBILJNOG POREMEĆAJA U PRIVREDI PROUZROKOVANOG EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O POSTUPKU I USLOVIMA ZA DAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA INFORMACIONOG POSREDNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI KROZ DOKAPITALIZACIJU UČESNIKA NA TRŽIŠTU RADI OTKLANJANJA POREMEĆAJA U PRIVREDI PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE FAKTURAMA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU ČUVANJA I STAVLJANJA NA UVID ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČINU OBEZBEĐIVANJA VERODOSTOJNOSTI I INTEGRITETA SADRŽINE FAKTURA U PAPIRNOM OBLIKU ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O REŽIMU GRANIČNIH PROVERA STRANIH I DOMAĆIH PLOVILA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA I NAČINU IZBORA STRATEŠKOG PARTNERA ZA REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNJE JUŽNE OBILAZNICE VALJEVA I OBILAZNICE OKO SVILAJNCA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • UREDBA O ODREĐIVANJU KOMPETENCIJA ZA RAD SLUŽBENIKA U ORGANIMA AUTONOMNIH POKRAJINA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • UREDBA O PLANU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • UREDBA O PODSTICAJIMA INVESTITORU DA U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • UREDBA O PRIVREMENOJ MERI OGRANIČAVANJA CENE GASA I NADOKNADI RAZLIKE U CENI PRIRODNOG GASA NABAVLJENOG IZ UVOZA ILI PROIZVEDENOG U REPUBLICI SRBIJI U SLUČAJU POREMEĆAJA NA TRŽIŠTU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • UREDBA O SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA I JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOS PODATAKA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE NOVIH VOZILA KOJA IMAJU ISKLJUČIVO ELEKTRIČNI POGON, KAO I VOZILA KOJA UZ MOTOR SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM POKREĆE I ELEKTRIČNI POGON (HIBRIDNI POGON) ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE NABAVKE PUTNIČKIH VOZILA ZA POTREBE OBNOVE VOZNOG PARKA TAKSI PREVOZA KAO JAVNOG PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • UREDBA O ZAKONSKIM MERNIM JEDINICAMA I NAČINU NJIHOVE UPOTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI POLJSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex