Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 131/2022 od 29.11.2022.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, ADALYA TOBACCO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 131/2022)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 131/2022)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O REGULISANOJ CENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GARANTOVANO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 131/2022)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 131/2022)
 • ODLUKA O REGULISANOJ CENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GARANTOVANO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 131/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0229/22-11 ("Sl. glasnik RS", br. 131/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0308/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 131/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0353/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 131/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0505/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 131/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0472/2021-08 ("Sl. glasnik RS", br. 131/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2022)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA NA LOKALITETU RUDNIKA "ČUKARU PEKIˮ U GRADU BORU − DONJE LEŽIŠTE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 131/2022)