Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 130/2021 od 29.12.2021.)


 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA REDOVNOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA 2020. GODINU, RS BROJ 101 ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • MINIMALNI USLOVI ZA IZBOR U ZVANJA NASTAVNIKA NA AKADEMIJAMA STRUKOVNIH STUDIJA I VISOKIM ŠKOLAMA STRUKOVNIH STUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA NUMIZMATIČKOG NOVCA S LIKOM NIKOLE TESLE ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POPUNJAVANJU IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA I POLOŽAJA U ADMINISTRATIVNOJ KANCELARIJI VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1224/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1248/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1697/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2018/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2078/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2079/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-807/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-808/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-838/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-842/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-848/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROGRAMA, KADRA, PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA STICANJE STATUSA JAVNO PRIZNATOG ORGANIZATORA AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 4), 5), 6) I 7) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE KAO ENERGETSKA GORIVA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ILI U INDUSTRIJSKE SVRHE ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 5) I 7) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE I ZA GREJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRIPREME, SASTAVLJANJA I PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I BUDŽETSKIH FONDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU ELEKTROMAGNETSKOM POLJU ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KREDITNU PODRŠKU ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O KVALITETU PROIZVODA OD VOĆA I POVRĆA ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU VEŠTAČKIM OPTIČKIM ZRAČENJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠĆENJU OPREME ZA RAD ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • PRAVILNIK O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0100/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0226/20-11 ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STANDARD", LJUBOVIJA ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA USLUGA BOLJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALNE SLUŽBE", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 751-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 751-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 751-4/21 ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 751-5/21 ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 751-6/21 ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA REDOVNOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA REDOVNOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA 2020. GODINU, RS BROJ 102 ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex