Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 13 od 14.02.2020.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA KORISNIKA NOVČANE DOZNAKE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA SEFOVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA I INFORMATIKE I RAČUNARSTVA I UPRAVLJANJE BEZBEDNOSNIM RIZICIMA PRIRODNIH KATASTROFA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOM UNIVERZITETU ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA, INFORMATIKE I RAČUNARSTVA I STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KRIMINALISTIKE KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOM UNIVERZITETU ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA REBALANS FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 5 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 6 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 7 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 8 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA, RS BROJ 10 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA, RS BROJ 9 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • ODLUKA O USTUPANJU IZVEŠTAJNO-DIJAGNOZNO PROGNOZNIH POSLOVA U ZAŠTITI ŠUMA I DRUGIH POSLOVA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI ZDRAVLJA ŠUMSKOG BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • ODLUKA O USVAJANJU CENOVNIKA ZA NESTANDARDNE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • ODLUKA VLADE 05 BROJ 11-1062/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAKNADI TROŠKOVA U SUDSKIM POSTUPCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI REGISTRA TURIZMA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU I EVIDENCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAJVIŠEM IZNOSU NAKNADA TROŠKOVA ZA MEDICINSKO-TEHNIČKA POMAGALA KOJA SE IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • PRAVILNIK O MERILIMA ZA MERENJE SILE KOČENJA KOD MOTORNIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • PRAVILNIK O PROIZVODNJI I PROMETU MALIH KOLIČINA HRANE BILJNOG POREKLA, PODRUČJU ZA OBAVLJANJE TIH DELATNOSTI, KAO I ISKLJUČENJU, PRILAGOĐAVANJU ILI ODSTUPANJU OD ZAHTEVA HIGIJENE HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DELATNOSTI, KAO I O NAČINU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA U OBJEKTIMA DOMAĆE RADINOSTI I SEOSKOG TURISTIČKOG DOMAĆINSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0079/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI FINANSIJSKOG PLANA FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "AERODROMI SRBIJE" D.O.O. NIŠ ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNJI BANAT" D.O.O. ZRENJANIN ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA NAUČNO-OBRAZOVNOG CENTRA "ŠUMADIJSKA AKADEMIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NAUČNO-OBRAZOVNOG CENTRA "ŠUMADIJSKA AKADEMIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA KANCELARIJE ZA BORBU PROTIV DROGA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1174/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1175/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1204/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1319/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1320/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1321/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1322/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1323/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1324/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG INSTITUTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA BORBU PROTIV DROGA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA UČITELJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1325/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1367/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1378/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O USTUPANJU STRANE ROBE BEZ PLAĆANJA PROTIVVREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1092/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1096/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 1 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 10 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 11 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 12 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 13 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 14 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 15 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 16 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 17 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 18 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 19 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 2 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 20 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 21 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 23 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 25 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 26 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 27 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 28 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 29 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 3 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 30 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 31 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 32 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 33 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 34 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 35 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 36 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 37 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 38 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 39 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 4 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 40 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 41 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 42 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 43 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 44 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 45 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 46 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 47 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 48 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 49 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 5 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 50 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 51 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 52 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 53 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 54 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 55 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 56 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 57 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 58 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 59 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 6 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 60 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 61 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 62 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 7 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 8 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 9 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UREDBA O BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI DECE PRI KORIŠĆENJU INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O POJEDINOSTIMA POSTUPKA I KRITERIJUMIMA KOJI SE PRIMENJUJU ZA PRISTUP USLUGAMA KOJE SE PRUŽAJU U USLUŽNIM OBJEKTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE KATEGORIJA STRANACA I KATEGORIJAMA STRANACA KOJIMA SE PRIVREMENI BORAVAK U REPUBLICI SRBIJI MOŽE ODOBRITI NEZAVISNO OD OSNOVA ZAODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANJE UTVRĐENIH CILJEVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-01-274/2020-1 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA U SUDOVIMA OPŠTE I POSEBNE NADLEŽNOSTI U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex