Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 127/2022 od 18.11.2022.)


 • ODLUKA O PROMENI NAZIVA UČITELJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU REPUBLIČKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU FONDA ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU NERASPOREĐENE DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE OBAVLJATI REZERVNO SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9080/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9180/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9079/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9082/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9084/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KREDITNU PODRŠKU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MAKSIMALNIM KONCENTRACIJAMA ODREĐENIH KONTAMINENATA U HRANI ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O ODOBRAVANJU OTVARANJA PUTNOG PRELAZA SA OGRANIČENIM ROKOM FUNKCIONISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U DRUGOM OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • ODLUKA O OBLIKU, IZGLEDU, BOJI I SADRŽINI GLASAČKIH LISTIĆA I KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE ZA SPROVOĐENJE PONOVNOG GLASANJA NA NEPOSREDNIM IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE 27. NOVEMBRA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA SPROVOĐENJE PONOVNOG GLASANJA NA NEPOSREDNIM IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE 27. NOVEMBRA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA AŠKALIJSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA BUGARSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA VLAŠKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA GRČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA EGIPATSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA NEMAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA POLJSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ROMSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA RUSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA RUSINSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA SLOVENAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O PRODUŽENJU STATUSA VRŠITELJKE DUŽNOSTI POMOĆNICE POVERENICE ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA POČEV OD NOVEMBRA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O VREDNOSTI OPŠTEG BODA POČEV OD NOVEMBRA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BOROLINI EXCLUSIVE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BOROLINI EXCLUSIVE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BOROLINI EXCLUSIVE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOKANAL", BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)