Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 127/2021 od 24.12.2021.)


 • DINARSKA VREDNOST EVROPSKIH PRAGOVA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE IZ ČL. 25, 26. I 27. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • IZNOS NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • IZNOS NAJVIŠE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U BANDŽULU, REPUBLIKA GAMBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA STATUTA DIREKTORATA ZA RADIJACIONU I NUKLEARNU SIGURNOST I BEZBEDNOST SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA OKTOBAR 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA I JAVNO KOMUNALNA PREDUZEĆA GRADA SUBOTICE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ I STAMBENOJ DELATNOSTI GRADA BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • PRAVILNIK O IZDAVANJU OVLAŠĆENJA ZA VRŠENJE POSLOVA ZAŠTITE OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCU I SADRŽINI LEKARSKOG RECEPTA, NAČINU IZDAVANJA I PROPISIVANJA LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TEČNA GORIVA NAFTNOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZBORA, PRAVU I VISINI NAKNADE I USLOVIMA I NAČINU RADA ČLANOVA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OPRAVDANOSTI NOVE RADIJACIONE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • PRAVILNIK O UPRAVLJANJU RADIOAKTIVNIM OTPADOM I ISTROŠENIM NUKLEARNIM GORIVOM ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE" BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA SLEPIH U KUGLANJU, U APATINU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA U FITNESU ZA MLAĐE KATEGORIJE, U ČAČKU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA U RAKETNOM MODELARSTVU, U ZRENJANINU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U FITNESU ZA MLAĐE KATEGORIJE, U ČAČKU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U KIK BOKSU ZA DECU, KADETE I JUNIORE, U BEOGRADU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U RONJENJU NA DAH 2022, U BEOGRADU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG ŠKOLSKOG PRVENSTVA U KOŠARCI 2022, U BEOGRADU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NOVOG PAZARA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE KARATAJ, REPUBLIKA TURSKA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "TRANSPORTGAS SRBIJA" D.O.O. NOVI SAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE" ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIK" SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, KOPAONIK ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PRIVREDNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA "METOHIJAˮ, BEOGRAD ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ZAPADNA MORAVA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KRALJEVO ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRANSPORTGAS SRBIJA" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TROGODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRAD ZA PERIOD 2022–2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "BEOGRAD" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12184/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12185/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA OBRAZOVNO-NAUČNOG CENTRA "RAS" ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA OBRAZOVNO-NAUČNOG CENTRA "RAS" ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA "BEOGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" SA P.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA SRPSKO-JERMENSKE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA EKONOMSKU, NAUČNU I TEHNIČKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01240/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01241/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01243/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01244/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01250/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01252/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01254/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01255/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01256/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01267/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01288/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01289/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01290/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01293/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01294/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01295/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01296/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01297/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01300/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01306/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01328/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01338/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA DIREKTORATA ZA RADIJACIONU I NUKLEARNU SIGURNOST I BEZBEDNOST SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE UNIVERZITETA U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA MAŠINSTVO I GRAĐEVINARSTVO U KRALJEVU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U UŽICU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O ODOBRAVANJU UKIDANJA PUTNOG PRELAZA SA OGRANIČENIM ROKOM FUNKCIONISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U BANDŽULU, REPUBLIKA GAMBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U KOTONU, REPUBLIKA BENIN ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U PERTU, AUSTRALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PRIMENU NUKLEARNE ENERGIJE "INEP" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA VOĆARSTVO, ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA ODREDABA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE O USPOSTAVLJANJU ZAJEDNIČKIH KONTROLA NA GRANIČNOM PRELAZU ZA MEĐUNARODNI DRUMSKI SAOBRAĆAJ PREŠEVO–TABANOVCE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA ODOBRAVANJE UPOTREBE SLUŽBENIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SRPSKOG DELA SAVETA ZA KOORDINACIJU PROJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ,,MILUTIN MILANKOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA "BEOGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" SA P.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE "DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE "DR VUKAN ČUPIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA MAŠINSTVO I GRAĐEVINARSTVO U KRALJEVU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U UŽICU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12145/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12157/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12158/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12159/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12160/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12162/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12174/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12175/2021-1 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12180/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12192/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11996/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11997/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11998/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11999/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)
 • UREDBA O NAČINU SPROVOĐENJA OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI I ISPRAVI O USAGLAŠENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex