Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 126 od 23.10.2020.)


 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-276/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-45/2020 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-7/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • PRAVILNIK O BEZBEDNOSNIM SEDIŠTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • PRAVILNIK O ELEMENTIMA INTEGRALNOG UPRAVLJANJA ŠTETNIM ORGANIZMIMA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O MAKSIMALNIM KONCENTRACIJAMA ODREĐENIH KONTAMINENATA U HRANI ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA ODVOJENOG RAČUNOVODSTVA I PROVERE VERODOSTOJNOSTI REGULATORNIH IZVEŠTAJA JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • PRAVILNIK O OBAVEZAMA OPERATORA USLUGA SA DODATOM VREDNOŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • PRAVILNIK O OSNOVAMA I MERILIMA ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD, NAGRADE I NAKNADE STVARNIH TROŠKOVA POVERENICIMA (PREČIŠĆEN TEKST) ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • PRAVILNIK O POSTUPANJU PO PREDSTAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA ZA KUĆNE SANDUČIĆE ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • PRAVILNIK O UNOVČAVANJU IMOVINE FINANSIJSKIH INSTITUCIJA U STEČAJU ILI LIKVIDACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • PRAVILNIK O USTUPANJU POTRAŽIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRODAJE "SLUŽBENOG GLASNIKA RS", VISINI PRETPLATE NA "SLUŽBENI GLASNIK RS" I VISINI NAKNADE ZA PRISTUP PRAVNO-INFORMACIONOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE, U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GOLD GONDOLA ZLATIBOR" ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GORICA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O NOMINALNIM IZNOSIMA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA NADZOR U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA SARADNJU I IZVEŠTAVANJE U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U SEGEDINU, MAĐARSKA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA NADZOR U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ŠUMARSTVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8292/2020-1 ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8308/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI NIKARAGVI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U SIJUDAD MEKSIKU ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANJANJA OZBILJNOG POREMEĆAJA U PRIVREDI PROUZROKOVANOG EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA KROZ OTKUP TRŽIŠNIH VIŠKOVA TOVNIH JUNADI U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANJANJA ŠTETNIH POSLEDICA PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI KROZ DOKAPITALIZACIJU UČESNIKA NA TRŽIŠTU RADI OTKLANJANJA POREMEĆAJA U PRIVREDI PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • USKLAĐENI NAJVIŠI IZNOSI LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA DRŽANJE MOTORNIH DRUMSKIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, OSIM POLJOPRIVREDNIH VOZILA I MAŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI NIKARAGVI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U SIJUDAD MEKSIKU ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex