Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 12/2022 od 01.02.2022.)


 • ANEKS I KOLEKTIVNOG UGOVORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR PRIRODNIH NAUKA, MATEMATIKE I STATISTIKE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG KOMITETA ZA OBEZBEĐIVANJE U VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA PRIMENU MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽINI I OBRASCU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE VODNIH AKATA, SADRŽINI MIŠLJENJA U POSTUPKU IZDAVANJA VODNIH USLOVA I SADRŽINI IZVEŠTAJA U POSTUPKU IZDAVANJA VODNE DOZVOLE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • PROGRAM UPRAVLJANJA OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2022–2031. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU OVLAŠĆENJA ZA ISPITIVANJE OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA, ORGANIZOVANJA I FUNKCIONISANJA, IZGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PLANA I PROGRAMA RADA ZAVODA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOST" BEOGRAD ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA REPUBLIKE LETONIJE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-569/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-574/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-576/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-578/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-579/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-622/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-329/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-593/2022-2 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-597/2022-2 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-598/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-568/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-571/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-572/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-573/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-575/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI OPREME I ZAŠTITNIH SISTEMA NAMENJENIH ZA UPOTREBU U POTENCIJALNO EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • STRATEGIJA DEINSTITUCIONALIZACIJE I RAZVOJA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U ZAJEDNICI ZA PERIOD 2022–2026. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • STRATEGIJA PREVENCIJE I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE ZA PERIOD OD 2022. DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA RAZVRSTAVANJE RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA SLUŽBENIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SPROVOĐENJU INTERNOG I JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE – KORIŠĆENJEM STANDARDA DO KONKURENTNIJIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA SA TERITORIJA IZRAZITO NEDOVOLJNO RAZVIJENIH OPŠTINA (JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE IZ ČETVRTE GRUPE) U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)