Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 12 od 22.02.2019.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JANUAR 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • LISTA AVIO-PREVOZILACA KOJIMA JE ZABRANJENO ILI OGRANIČENO LETENJE U EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PITANJA STAROSTI I STARENJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAVA DETETA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA UNAPREĐENJE MEĐUGENERACIJSKE SARADNJE I SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • ODLUKA O IZNOSIMA PROSEČNIH PONDERISANIH MALOPRODAJNIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA NA DUVANSKE PRERAĐEVINE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA ORGANIZACIJU DIGITALNOG SAMITA ŠEST EKONOMIJA ZAPADNOG BALKANA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNJA AUTO-PUTA BEOGRAD–SARAJEVO, DEONICA SREMSKA RAČA – KUZMIN I DEONICA POŽEGA – GRANICA SA BOSNOM I HERCEGOVINOM (KOTROMAN)ˮ ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1319/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-142/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-167/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-168/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-201/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-46/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-814/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPOMENIKA KARAĐORĐU U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE KURSA ZA OSNOVNU OBUKU PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • PRAVILNIK O LISTI STANDARDA KOJE MORA DA ISPUNI TELO ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI, OBAVEZNOJ SADRŽINI IZVEŠTAJA O OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI I POSTUPKU OCENJIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ODNOSNO OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI KVALIFIKOVANIH USLUGA OD POVERENJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • PRAVILNIK O REGISTRACIJI, ODNOSNO ODOBRAVANJU OBJEKATA ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI REPUBLIKE SRBIJE I KRITERIJUMIMA ZA IZUZIMANJE OD OBAVEZE VRŠENJA ENERGETSKOG PREGLEDA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA "ŽELEZNICE SRBIJE" AKCIONARSKO DRUŠTVO ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE TRSTENIK, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE ELASONA, REPUBLIKA GRČKA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA PROIZVODA ŠUMA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA", SREMSKA KAMENICA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "TRANSNAFTA", PANČEVO ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOST", BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP "AERODROM NIŠ", NIŠ ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRBAS ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ZAPADNA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SOMBOR ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA ZA AERODROMSKE USLUGE "AERODROM NIŠ", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NOVIJU ISTORIJU SRBIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PROUČAVANJE LEKOVITOG BILJA "DR JOSIF PANČIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA UPOREDNO PRAVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG INSTITUTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA FONDA ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA NACIONALNE AKADEMIJE ZA JAVNU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NOVIJU ISTORIJU SRBIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PROUČAVANJE LEKOVITOG BILJA "DR JOSIF PANČIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA UPOREDNO PRAVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG INSTITUTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU PROMET DUVANSKIH PROIZVODA PO POSEBNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1841/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1844/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1848/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1849/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1850/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1853/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1654/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1657/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1658/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1764/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA, BROJ 110-00-458/2015-02 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA, BROJ 110-00-722/2018-02 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KROV 2019" ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex