Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 12 od 22.02.2017.)


 • NAREDBA O IZMENI NAREDBE O PREDUZIMANJU MERA ZA SPREČAVANJE UNOŠENJA ZARAZNE BOLESTI PTICA AVIJARNA INFLUENCA U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA RAZVOJ TURIZMA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA USPOSTAVLJANJE USLUGE ELEKTRONSKOG PLAĆANJA PLATNIM KARTICAMA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-493/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-2/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-4/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-25/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U ČETVRTOM KVARTALU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA UPIS U EVIDENCIJU POSEBNIH CENTARA ZA PREVENCIJU BEZBEDNOSNIH RIZIKA U INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM SISTEMIMA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAUČNIM, UMETNIČKIM, ODNOSNO STRUČNIM OBLASTIMA U OKVIRU OBRAZOVNO-NAUČNIH, ODNOSNO OBRAZOVNO-UMETNIČKIH POLJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • PRAVILNIK O NACIONALNOJ KATEGORIZACIJI SPORTOVA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU IZVEŠTAJA PRIVREMENOG ZASTUPNIKA KAPITALA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU SPROVOĐENJA JAVNOG KONKURSA ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO I KONCESIJE U PODRUČJU ŽIČARA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0006/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" IZ KRALJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" IZ KRALJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI KIPAR ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA REGISTRA MERA I PODSTICAJA REGIONALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017" ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KROV 2017" ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex