Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 12 od 12.02.2016.)


 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBI ČLANA 142. ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 83/14 I 58/15) ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • IZMENE I DOPUNE JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS AKCIJA BEZ NAKNADE, PPT "ARMATURA" A.D. ALEKSANDROVAC ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA JAVNOG BELEŽNIKA KAO POVERENIKA SUDA U POSTUPKU ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA IZ REDA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA SA STALNOM FUNKCIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 11 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 12 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 13 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 14 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 15 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE KOJI SE PRVI PUT BIRA NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UPRAVLJANJE PROCESOM STRATEŠKOG RAZVOJA AD AERODROM "NIKOLA TESLA" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNIM TUŽIOCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE TUŽIOCA U TUŽILAŠTVU POSEBNE NADLEŽNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU FUNKCIJE PREDSEDNIKA OSNOVNOG SUDA U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU GRANICA ZAŠTIĆENE OKOLINE I MERA ZAŠTITE PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE "GRADSKO JEZGRO SREMSKIH KARLOVACA", NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE KOMPLEKSA VOJNO-TEHNIČKOG ZAVODA U KRAGUJEVCU ZA NEPOKRETNO KULTURNO DOBRO OD IZUZETNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU UPITNIKA O IDENTIFIKACIONIM PODACIMA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" ZA 2015. I 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O MERILIMA I POSTUPKU ZA UPIS UČENIKA – PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE U SREDNJU ŠKOLU POD POVOLJNIJIM USLOVIMA RADI POSTIZANJA PUNE RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I OBRASCIMA EVIDENCIJA O ORUŽJU I MUNICIJI KOJE VODE NADLEŽNI ORGANI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O NAKNADI ZA OVERU POTPISA BIRAČA KOJI PODRŽI IZBORNU LISTU ZA IZBOR NARODNIH POSLANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O NAKNADI ZA OVERU POTPISA BIRAČA KOJI PODRŽI IZBORNU LISTU ZA IZBOR ODBORNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O POMORSKIM KNJIŽICAMA I DOZVOLAMA ZA UKRCAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA GORIVO ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU POSTUPANJA SA DOKUMENTACIJOM ZA PROCENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I METODAMA ZA ISPITIVANJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O SAGLASNOSTI ZA SKLADIŠTENJE I SNABDEVANJE NAFTOM, DERIVATIMA NAFTE I BIOGORIVIMA ZA SOPSTVENE POTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE POSEBNOG ODOBRENJA ZA TRANSPORT ODREĐENOG OPASNOG TERETA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "NEGOTIN" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NEGOTIN ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OSNIVANJE DRUŠTVA "ELEKTROSEVER" D.O.O. SEVERNA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OSNIVANJE DRUŠTVA "EPS TRGOVINA" D.O.O. SEVERNA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA ELEKTRONSKU UPRAVU U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1364/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-301/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA STAMBENA PITANJA I RASPODELU SLUŽBENIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORIJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA ODNOSE SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA PRAVNI SISTEM I DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA MLADE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1478/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1481/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1482/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1573/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1232/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1231/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1233/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1234/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1235/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 1 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 10 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 11 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 12 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 13 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 14 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 15 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 16 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 17 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 18 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 19 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 2 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 20 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 21 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 22 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 23 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 24 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 25 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 26 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 27 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 28 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 29 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 3 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 30 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 31 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 32 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 33 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 34 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 35 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 36 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 37 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 38 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 39 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 4 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 40 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 41 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 42 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 43 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 44 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 45 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 46 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 47 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 48 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 49 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 5 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 50 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 51 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 52 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 53 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 54 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 55 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 56 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 57 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 58 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 59 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 6 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 60 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 61 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 62 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 63 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 64 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 65 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 66 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 67 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 68 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 69 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 7 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 70 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 8 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 9 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O NAJVIŠOJ DOPUŠTENOJ STAROSTI BRODOVA ZA UPIS U JEDAN OD UPISNIKA BRODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU KONTROLE IZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA KUPCA IZ UGOVORA O PRODAJI KAPITALA ILI IMOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU PRODAJE KAPITALA I IMOVINE METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA SA JAVNIM NADMETANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU PREVENCIJE, LEČENJA I KONTROLE ASTME I HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA U REPUBLICI SRBIJI DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UREDBA O NAKNADI ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UREDBA O ŠIFARNIKU RADNIH MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UREDBA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI NAKNADA IZ JEDINSTVENE TARIFE PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex