Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 119/2023 od 29.12.2023.)

 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA TURISTIČKOG PROMETA DOMAĆIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • UREDBA O PLANU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU GROBNOG MESTA I NADGROBNOG SPOMENIKA ALEKSANDRE ANATOLIJNE ROZENŠILD FON PAULIN SERDJUKOVE NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU U BUDISAVI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KAPITALNE INVESTICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU POTKOMISIJE ZA KAPITALNE INVESTICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA KOORDINACIJU STRATEŠKIH AKTIVNOSTI PREDVIĐENIH PROGRAMOM TRANSFORMACIJE PORESKE UPRAVE ZA PERIOD 2021–2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-12797/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-12819/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-12854/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-12855/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ELEKTRODISTRIBUCIJE SRBIJE D.O.O. BEOGRAD ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" BEOGRAD ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POKRIĆE GUBITKA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ZAPADNA MORAVA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KRALJEVO OSTVARENOG U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U FITNESU ZA MLAĐE KATEGORIJE U ČAČKU 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA U RAKETNOM MODELARSTVU, U ZRENJANINU 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2023–2027. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • PROGRAM PRILAGOĐAVANJA NA IZMENJENE KLIMATSKE USLOVE ZA PERIOD OD 2023. DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • PRAVILNIK O NAČINU ISKAZIVANJA I IZVEŠTAVANJA O PROCENJENIM FINANSIJSKIM EFEKTIMA ZAKONA, DRUGOG PROPISA ILI DRUGOG AKTA NA BUDŽET, ODNOSNO FINANSIJSKE PLANOVE ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA GRADSKE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • DINARSKA VREDNOST EVROPSKIH PRAGOVA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • ODLUKA O SADRŽINI, ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA U VEZI S VIRTUELNIM VALUTAMA NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U DECEMBRU 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ŠEFA KABINETA – KABINET POVERENIKA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĐAČA U UGOSTITELJSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "TOPLIFIKACIJA", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALNE SLUŽBE", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA OPŠTINE ŽAGUBICA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BELOSAVAC", ŽAGUBICA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VIDRAK", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)