Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 119 od 29.12.2017.)


 • DOPUNA I IZMENA MINIMALNIH USLOVA ZA IZBOR U ZVANJA NASTAVNIKA NA UNIVERZITETU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA USKLAĐIVANJE POSEBNIH ZAKONA SA ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA USMERAVANJE AKTIVNOSTI NA DIGITALIZACIJI SALA U DOMOVIMA KULTURE I KULTURNIM CENTRIMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PITANJA STAROSTI I STARENJA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SURINAM ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ENERGETSKOG BILANSA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1948/2014 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • PLAN ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O VRSTAMA I STANDARDIMA MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA SE UGRAĐUJU U LJUDSKI ORGANIZAM NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ZAHTEVIMA ZA BEZBEDNOST PLOVILA ZA REKREACIJU I PLOVILA NA VODOMLAZNI POGON ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IDENTIFIKACIJU PREDELA I NAČIN PROCENE NJIHOVIH ZNAČAJNIH I KARAKTERISTIČNIH OBELEŽJA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I NAČINU VRŠENJA UNUTRAŠNJE KONTROLE U TURISTIČKOJ INSPEKCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIK", SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, KOPAONIK ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "VODOVOD" BEZDAN ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE SNABDEVATI JAVNE SNABDEVAČE PRIRODNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE OBAVLJATI REZERVNO SNABDEVANJE PRIRODNIM GASOM KRAJNJIH KUPACA KOJI NEMAJU PRAVO NA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12669/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12670/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12671/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12672/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12673/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12702/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12984/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12985/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12987/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O STANJIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA I O UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O MONITORINGU KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA TURISTIČKOG PROMETA DOMAĆIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex