Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 118/2023 od 28.12.2023.)

 • ANEKS III KOLEKTIVNOG UGOVORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, EL FARO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA SPROVOĐENJE PONOVNOG GLASANJA NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE 30. DECEMBRA 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NOMENKLATURI LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU RAZVRSTAVANJA I POSTUPANJA SA SPOREDNIM PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG POREKLA, VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA ZA IZGRADNJU OBJEKATA ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA, NAČINU SPROVOĐENJA SLUŽBENE KONTROLE I SAMOKONTROLE, KAO I USLOVIMA ZA STOČNA GROBLJA I JAME GROBNICE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)
 • PRAVILNIK O MONITORINGU I IZVEŠTAVANJU O EMISIJAMA GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)
 • PRAVILNIK O NADOKNADI ŠTETE NASTALE OD STROGO ZAŠTIĆENIH DIVLJIH VRSTA ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)
 • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU STALNOG NASTANJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)
 • PRAVILNIK O REGISTRU POTROŠAČA KOJI NE ŽELE PRIMATI POZIVE I/ILI PORUKE U OKVIRU PROMOCIJE I/ILI PRODAJE TELEFONOM ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I IZGLEDU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)
 • PRAVILNIK O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA - SEKTOR ZA MEĐUNARODNE ODNOSE, DOMAĆU SARADNJU I PROJEKTE U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA HARMONIZACIJU PROPISA I NORMATIVNE POSLOVE U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA IZVEŠTAVANJE I ANALITIČKE POSLOVE U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA PROCESUIRANJE PREKRŠAJA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA ZAŠTITU PRAVA LICA I PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA ŽALBE I IZVRŠENJA U OBLASTI PRISTUPA INFORMACIJAMA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE, NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IPARD III PROGRAMA ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA PERIOD 2021-2027. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)