Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 118/2021 od 09.12.2021.)


 • AKCIONI PLAN ZA PERIOD 2021–2023. GODINE ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA RAZVOJ TRŽIŠTA KAPITALA ZA PERIOD OD 2021. DO 2026. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • ODLUKA O DOPUNI PRAVILNIKA O RADU ETIČKOG ODBORA VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SOLARNIH FOTONAPONSKIH ELEKTRANA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA I OPŠTINE LEBANE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SOLARNIH FOTONAPONSKIH ELEKTRANA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA I OPŠTINE NEGOTIN NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O MAKSIMALNIM KONCENTRACIJAMA ODREĐENIH KONTAMINENATA U HRANI ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O KVALITETU VAZDUHOPLOVNIH PODATAKA I VAZDUHOPLOVNIH INFORMACIJA ZA JEDINSTVENO EVROPSKO NEBO ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA U MUZEJSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • PRAVILNIK O RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA DOKUMENTACIJE O MUZEJSKOJ GRAĐI ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA ZA SIGNALNO-SIGURNOSNE UREĐAJE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0296/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PIJACA", KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • REŠENJE O ODOBRAVANJU OTVARANJA PUTNOG PRELAZA SA OGRANIČENIM ROKOM FUNKCIONISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 4402-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 4406-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 4410-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 4423-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 631-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 631-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 631-4/21 ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 631-5/21 ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 631-6/21 ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • REŠENJE O USKLAĐIVANJU PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA, NAJNIŽEG IZNOSA PENZIJE NOVČANIH NAKNADA, NAKNADA POGREBNIH TROŠKOVA I NAKNADA PO OSNOVU INVALIDNOSTI OD JANUARA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • REŠENJE O VREDNOSTI OPŠTEG BODA OD JANUARA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • SAŽETAK POSEBNOG IZVEŠTAJA O DISKRIMINACIJI DECE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • ZAKON O BUDŽETSKOJ INSPEKCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex